Updated kn translations
authorShankar Prasad <svenkate@redhat.com>
Mon, 11 Mar 2013 11:04:51 +0000 (16:34 +0530)
committerShankar Prasad <svenkate@redhat.com>
Mon, 11 Mar 2013 11:04:51 +0000 (16:34 +0530)
po/kn.po

index cd5cd38..2a776c9 100644 (file)
--- a/po/kn.po
+++ b/po/kn.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
 "product=empathy&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-03-03 16:35+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-03-11 15:07+0530\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-03-11 16:34+0530\n"
 "Last-Translator: Shankar Prasad <svenkate@redhat.com>\n"
 "Language-Team: Kannada <en@li.org>\n"
 "Language: kn\n"
@@ -33,7 +33,7 @@ msgstr "Empathy ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್"
 
 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
 msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
-msgstr "Google Talk, Facebook, MSN à²¹à²¾à²\97à³\81 à²\87ತರà³\86 à²\9aಾà²\9fà³\8dâ\80\8c à²¸à³\87ವà³\86à²\97ಳಲà³\8dಲಿ à²\9aಾà²\9fà³\8d ಮಾಡಿ"
+msgstr "Google Talk, Facebook, MSN à²¹à²¾à²\97à³\81 à²\87ತರà³\86 à²¹à²°à²\9fà³\86â\80\8c à²¸à³\87ವà³\86à²\97ಳಲà³\8dಲಿ à²¹à²°à²\9fà³\86 ಮಾಡಿ"
 
 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:5
 msgid "chat;talk;im;message;irc;voip;gtalk;facebook;jabber;"
@@ -120,11 +120,11 @@ msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:16
 msgid "Hide main window"
-msgstr "ಮà³\81à²\96à³\8dಯ à²µà²¿à²\82ಡà³\8bವನ್ನು ಅಡಗಿಸು"
+msgstr "ಮà³\81à²\96à³\8dಯ à²\95ಿà²\9fà²\95ಿಯನ್ನು ಅಡಗಿಸು"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:17
 msgid "Hide the main window."
-msgstr "ಮà³\81à²\96à³\8dಯ à²µà²¿à²\82ಡà³\8bವನ್ನು ಅಡಗಿಸು."
+msgstr "ಮà³\81à²\96à³\8dಯ à²\95ಿà²\9fà²\95ಿಯನ್ನು ಅಡಗಿಸು."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:18
 msgid "Default directory to select an avatar image from"
@@ -136,11 +136,11 @@ msgstr "ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಅವತಾರ ಚಿತ್ರಗಳ
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:20
 msgid "Open new chats in separate windows"
-msgstr "ಹà³\8aಸ à²\9aಾà²\9fà³\8dâ\80\8cà²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²ªà³\8dರತà³\8dಯà³\87à²\95 à²µà²¿à²\82ಡà³\8bಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆ"
+msgstr "ಹà³\8aಸ à²¹à²°à²\9fà³\86à²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²ªà³\8dರತà³\8dಯà³\87à²\95 à²\95ಿà²\9fà²\95ಿಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆ"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:21
 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
-msgstr "ಹà³\8aಸ à²\9aಾà²\9fà³\8dâ\80\8cà²\97ಳಿà²\97ಾà²\97ಿ à²ªà³\8dರತಿ à²¬à²¾à²°à²¿à²¯à³\82 à²\92à²\82ದà³\81 à²ªà³\8dರತà³\8dಯà³\87à²\95 à²\9aಾà²\9fà³\8dâ\80\8c à²µà²¿à²\82ಡà³\8b à²\85ನ್ನು ತೆರೆ."
+msgstr "ಹà³\8aಸ à²¹à²°à²\9fà³\86à²\97ಳಿà²\97ಾà²\97ಿ à²ªà³\8dರತಿ à²¬à²¾à²°à²¿à²¯à³\82 à²\92à²\82ದà³\81 à²ªà³\8dರತà³\8dಯà³\87à²\95 à²¹à²°à²\9fà³\86â\80\8c à²\95ಿà²\9fà²\95ಿಯನ್ನು ತೆರೆ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:22
 msgid "Display incoming events in the status area"
@@ -156,12 +156,14 @@ msgstr ""
 "ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:24
+#, fuzzy
 msgid "The position for the chat window side pane"
-msgstr "à²\9aಾà²\9fà³\8d à²µà²¿à²\82ಡà³\8aದ ಬದಿಯ ಫಲಕಕ್ಕಾಗಿನ ಸ್ಥಳ"
+msgstr "ಹರà²\9fà³\86 à²\95ಿà²\9fà²\95ಿಯ ಬದಿಯ ಫಲಕಕ್ಕಾಗಿನ ಸ್ಥಳ"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:25
+#, fuzzy
 msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
-msgstr "à²\9aಾà²\9fà³\8d à²µà²¿à²\82ಡà³\8aದ ಬದಿ ಫಲಕದ ಶೇಖರಿಸಿಡಲಾದ ಸ್ಥಳ (ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)."
+msgstr "ಹರà²\9fà³\86 à²\95ಿà²\9fà²\95ಿಯ ಬದಿ ಫಲಕದ ಶೇಖರಿಸಿಡಲಾದ ಸ್ಥಳ (ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:26
 msgid "Show contact groups"
@@ -181,7 +183,7 @@ msgstr "ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿನ ಸೂಚನೆಗ
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:30
 msgid "Disable sounds when away"
-msgstr "ಹà³\8aರà²\97à³\86 à²¹à³\8bà²\97ಿದà³\8dದಾà²\97 à²¶à²¬à³\8dದà²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¸ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸು"
+msgstr "ಹà³\8aರà²\97à³\86 à²¹à³\8bà²\97ಿದà³\8dದಾà²\97 à²¶à²¬à³\8dದà²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¨à²¿à²·à³\8dಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸು"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:31
 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
@@ -246,7 +248,7 @@ msgstr "ಜಾಲಬಂಧದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಾಗ ಶ
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:46
 msgid "Enable popup notifications for new messages"
-msgstr "ಹà³\8aಸ à²¸à²\82ದà³\87ಶà²\97ಳಿà²\97ಾà²\97ಿ à²ªà³\81à²\9fಿà²\95à³\86 à²¸à³\82à²\9aನà³\86à²\97à²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¶à²\95à³\8dತಗೊಳಿಸು"
+msgstr "ಹà³\8aಸ à²¸à²\82ದà³\87ಶà²\97ಳಿà²\97ಾà²\97ಿ à²ªà³\81à²\9fಿà²\95à³\86 à²¸à³\82à²\9aನà³\86à²\97à²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¸à²\95à³\8dರಿಯಗೊಳಿಸು"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:47
 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
@@ -263,7 +265,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:50
 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
-msgstr "à²\9aಾà²\9fà³\8d‌ನ ಮೇಲೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪುಟಿಕೆ ಸೂಚನೆ"
+msgstr "ಹರà²\9fà³\86‌ನ ಮೇಲೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪುಟಿಕೆ ಸೂಚನೆ"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:51
 msgid ""
@@ -303,28 +305,28 @@ msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:58
 msgid "Show contact list in rooms"
-msgstr "ರೂಮುಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಳಾಸಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸು(_S)"
+msgstr "ರೂಮುಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಳಾಸಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸು (_S)"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:59
 msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
-msgstr "à²\9aಾà²\9fà³\8d‌ ರೂಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆ ಬೇಡವೆ."
+msgstr "ಹರà²\9fà³\86‌ ರೂಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆ ಬೇಡವೆ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:60
 msgid "Chat window theme"
-msgstr "à²\9aಾà²\9fà³\8d à²µà²¿à²\82ಡà³\8a ಪರಿಸರವಿನ್ಯಾಸ"
+msgstr "ಹರà²\9fà³\86 à²\95ಿà²\9fà²\95ಿ ಪರಿಸರವಿನ್ಯಾಸ"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:61
 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
-msgstr "à²\9aಾà²\9fà³\8dâ\80\8c à²µà²¿à²\82ಡà³\8bಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಬಳಸಬೇಕಿರುವ ಪರಿಸರವಿನ್ಯಾಸ."
+msgstr "ಹರà²\9fà³\86â\80\8c à²\95ಿà²\9fà²\95ಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಬಳಸಬೇಕಿರುವ ಪರಿಸರವಿನ್ಯಾಸ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:62
 msgid "Chat window theme variant"
-msgstr "à²\9aಾà²\9fà³\8d à²µà²¿à²\82ಡà³\8a ಪರಿಸರವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗೆ"
+msgstr "ಹರà²\9fà³\86 à²\95ಿà²\9fà²\95ಿ ಪರಿಸರವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗೆ"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:63
 msgid ""
 "The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
-msgstr "à²\9aಾà²\9fà³\8dâ\80\8c à²µà²¿à²\82ಡà³\8bಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಬಳಸಬೇಕಿರುವ ಪರಿಸರವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗೆ."
+msgstr "ಹರà²\9fà³\86â\80\8c à²\95ಿà²\9fà²\95ಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಬಳಸಬೇಕಿರುವ ಪರಿಸರವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗೆ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:64
 msgid "Path of the Adium theme to use"
@@ -335,17 +337,17 @@ msgid ""
 "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium. "
 "Deprecated."
 msgstr ""
-"à²\9aಾà²\9fà³\8d‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿರುವ ಪರಿಸರವಿನ್ಯಾಸವು ಆಡಿಯಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಬಳಸಬೇಕಿರುವ ಆಡಿಯಮ್ ಪರಿಸರ "
+"ಹರà²\9fà³\86‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿರುವ ಪರಿಸರವಿನ್ಯಾಸವು ಆಡಿಯಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಬಳಸಬೇಕಿರುವ ಆಡಿಯಮ್ ಪರಿಸರ "
 "ವಿನ್ಯಾಸದ ಮಾರ್ಗ. ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:66
 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
-msgstr "WebKit à²µà²¿à²\95ಸನಾ à²\89ಪà²\95ರಣà²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¶à²\95à³\8dತಗೊಳಿಸಿ"
+msgstr "WebKit à²µà²¿à²\95ಸನಾ à²\89ಪà²\95ರಣà²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¸à²\95à³\8dರಿಯಗೊಳಿಸಿ"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:67
 msgid ""
 "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
-msgstr "ವà³\86ಬà³\8d à²\87ನà³\8dâ\80\8cಸà³\8dಪà³\86à²\95à³\8dà²\9fರಿನà²\82ತಹ WebKit à²µà²¿à²\95ಸನಾ à²\89ಪà²\95ರಣà²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¶à²\95à³\8dತಗೊಳಿಸಬೇಕೆ."
+msgstr "ವà³\86ಬà³\8d à²\87ನà³\8dâ\80\8cಸà³\8dಪà³\86à²\95à³\8dà²\9fರಿನà²\82ತಹ WebKit à²µà²¿à²\95ಸನಾ à²\89ಪà²\95ರಣà²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¸à²\95à³\8dರಿಯಗೊಳಿಸಬೇಕೆ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:68
 msgid "Inform other users when you are typing to them"
@@ -361,11 +363,11 @@ msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:70
 msgid "Use theme for chat rooms"
-msgstr "à²\9aಾà²\9fà³\8d‌ ರೂಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಪರಿಸರವಿನ್ಯಾಸ‌ವನ್ನು ಬಳಸು"
+msgstr "ಹರà²\9fà³\86‌ ರೂಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಪರಿಸರವಿನ್ಯಾಸ‌ವನ್ನು ಬಳಸು"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:71
 msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
-msgstr "à²\9aಾà²\9fà³\8d‌ ರೂಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಪರಿಸರವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+msgstr "ಹರà²\9fà³\86‌ ರೂಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಪರಿಸರವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:72
 msgid "Spell checking languages"
@@ -381,7 +383,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:74
 msgid "Enable spell checker"
-msgstr "à²\95ಾà²\97à³\81ಣಿತ à²ªà²°à³\80à²\95à³\8dಷà²\95ವನà³\8dನà³\81 à²¶à²\95à³\8dತಗೊಳಿಸು"
+msgstr "à²\95ಾà²\97à³\81ಣಿತ à²ªà²°à³\80à²\95à³\8dಷà²\95ವನà³\8dನà³\81 à²¸à²\95à³\8dರಿಯಗೊಳಿಸು"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:75
 msgid ""
@@ -397,19 +399,19 @@ msgid ""
 "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
 "chat."
 msgstr ""
-"à²\97à³\81à²\82ಪಿನ à²\9aಾà²\9fà³\8d‌ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಕೆಯನ್ನು(ಟ್ಯಾಬ್) ಬಳಸುವಾಗ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನ "
+"à²\97à³\81à²\82ಪಿನ à²¹à²°à²\9fà³\86‌ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಕೆಯನ್ನು(ಟ್ಯಾಬ್) ಬಳಸುವಾಗ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನ "
 "ನಂತರ "
 "ಸೇರಿಸಬೇಕಿರುವ ಅಕ್ಷರ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:78
 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
-msgstr "Empathyಯà³\81 à²¸à²\82ಪರà³\8dà²\95 à²µà²¿à²³à²¾à²¸à²¦ à²\85ವತಾರವನà³\8dನà³\81 à²\9aಾà²\9fà³\8dâ\80\8c à²µà²¿à²\82ಡà³\8b ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು"
+msgstr "Empathyಯà³\81 à²¸à²\82ಪರà³\8dà²\95 à²µà²¿à²³à²¾à²¸à²¦ à²\85ವತಾರವನà³\8dನà³\81 à²¹à²°à²\9fà³\86â\80\8c à²\95ಿà²\9fà²\95ಿ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:79
 msgid ""
 "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
 msgstr ""
-"Empathyಯà³\81 à²¸à²\82ಪರà³\8dà²\95 à²µà²¿à²³à²¾à²¸à²¦ à²\85ವತಾರವನà³\8dನà³\81 à²\9aಾà²\9fà³\8dâ\80\8c à²µà²¿à²\82ಡà³\8b ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
+"Empathyಯà³\81 à²¸à²\82ಪರà³\8dà²\95 à²µà²¿à²³à²¾à²¸à²¦ à²\85ವತಾರವನà³\8dನà³\81 à²¹à²°à²\9fà³\86â\80\8c à²\95ಿà²\9fà²\95ಿ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:80
 msgid "Last account selected in Join Room dialog"
@@ -446,14 +448,14 @@ msgstr "Pulseaudio ದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ನಿರ್ಮೂಲನ
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:88
 msgid "Show hint about closing the main window"
-msgstr "ಮà³\81à²\96à³\8dಯ à²µà²¿à²\82ಡà³\8bವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಾಗ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು"
+msgstr "ಮà³\81à²\96à³\8dಯ à²\95ಿà²\9fà²\95ಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಾಗ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:89
 msgid ""
 "Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
 "'x' button in the title bar."
 msgstr ""
-"ಶà³\80ರà³\8dಷಿà²\95à³\86 à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯಲà³\8dಲಿನ 'x' à²\97à³\81à²\82ಡಿಯà³\8aà²\82ದಿà²\97à³\86  à²ªà³\8dರಮà³\81à²\96 à²µà²¿à²\82ಡà³\8aವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಸಂದೇಶ "
+"ಶà³\80ರà³\8dಷಿà²\95à³\86 à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯಲà³\8dಲಿನ 'x' à²\97à³\81à²\82ಡಿಯà³\8aà²\82ದಿà²\97à³\86  à²ªà³\8dರಮà³\81à²\96 à²\95ಿà²\9fà²\95ಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಸಂದೇಶ "
 "ಸಂವಾದವನ್ನು "
 "ತೋರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವ ಬೇಡವೆ."
 
@@ -555,7 +557,7 @@ msgstr "%s (%s) ಗಾಗಿನ IM ಗುಪ್ತಪದ"
 #: ../libempathy/empathy-keyring.c:631
 #, c-format
 msgid "Password for chatroom '%s' on account %s (%s)"
-msgstr "'%s' à²\9aಾà²\9fà³\8d‌ರೂಮ್‌ಗಾಗಿನ %s ಖಾತೆಯ ಗುಪ್ತಪದ (%s)"
+msgstr "'%s' à²¹à²°à²\9fà³\86‌ರೂಮ್‌ಗಾಗಿನ %s ಖಾತೆಯ ಗುಪ್ತಪದ (%s)"
 
 #: ../libempathy/empathy-message.c:403 ../src/empathy-call-observer.c:116
 #, c-format
@@ -725,7 +727,7 @@ msgstr "ಸಂಪರ್ಕವು ಕಡಿದು ಹೋಗಿದೆ"
 
 #: ../libempathy/empathy-utils.c:348
 msgid "This account is already connected to the server"
-msgstr "à²\88 à²\96ಾತà³\86ಯà³\81 à²\88à²\97ಾà²\97ಲà³\86 à²ªà²°à²¿à²\9aಾರಕದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ"
+msgstr "à²\88 à²\96ಾತà³\86ಯà³\81 à²\88à²\97ಾà²\97ಲà³\86 à²ªà³\82ರà³\88à²\95à³\86à²\97ಣಕದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ"
 
 #: ../libempathy/empathy-utils.c:350
 msgid ""
@@ -735,11 +737,11 @@ msgstr ""
 
 #: ../libempathy/empathy-utils.c:353
 msgid "The account already exists on the server"
-msgstr "à²\96ಾತà³\86ಯà³\81 à²\88à²\97ಾà²\97ಲà³\86 à²ªà²°à²¿à²\9aಾರಕದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ"
+msgstr "à²\96ಾತà³\86ಯà³\81 à²\88à²\97ಾà²\97ಲà³\86 à²ªà³\82ರà³\88à²\95à³\86à²\97ಣಕದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ"
 
 #: ../libempathy/empathy-utils.c:355
 msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
-msgstr "ಪರಿà²\9aಾರಕಕ್ಕೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ"
+msgstr "ಪà³\82ರà³\88à²\95à³\86à²\97ಣಕಕ್ಕೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ"
 
 #: ../libempathy/empathy-utils.c:357
 msgid "Certificate has been revoked"
@@ -758,7 +760,7 @@ msgid ""
 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
 msgstr ""
-"ಪರಿà²\9aಾರà²\95 à²ªà³\8dರಮಾಣಪತà³\8dರದ à²\89ದà³\8dದ à²\85ಥವ à²ªà²°à²¿à²\9aಾರಕ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸರಣಿಯ ಆಳವು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಫಿ "
+"ಪà³\82ರà³\88à²\95à³\86à²\97ಣà²\95 à²ªà³\8dರಮಾಣಪತà³\8dರದ à²\89ದà³\8dದ à²\85ಥವ à²ªà³\82ರà³\88à²\95à³\86à²\97ಣಕ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸರಣಿಯ ಆಳವು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಫಿ "
 "ಲೈಬ್ರರಿಯಿಂದ "
 "ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ."
 
@@ -785,7 +787,7 @@ msgstr "Google Talk"
 
 #: ../libempathy/empathy-utils.c:539
 msgid "Facebook Chat"
-msgstr "Facebook à²\9aಾà²\9fà³\8d"
+msgstr "Facebook à²¹à²°à²\9fà³\86"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:689
 msgid "All accounts"
@@ -834,7 +836,7 @@ msgstr "ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನ (_P)"
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
 msgid "_Server"
-msgstr "ಪರಿà²\9aಾರಕ (_S)"
+msgstr "ಪà³\82ರà³\88à²\95à³\86à²\97ಣಕ (_S)"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
@@ -881,7 +883,7 @@ msgstr "ಗುಪ್ತಪದ"
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:511
 msgid "Server"
-msgstr "ಪರಿà²\9aಾರಕ"
+msgstr "ಪà³\82ರà³\88à²\95à³\86à²\97ಣಕ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:678
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
@@ -913,11 +915,11 @@ msgstr "ಪ್ರವೇಶಿಸು (_o)"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1845
 msgid "This account already exists on the server"
-msgstr "à²\88 à²\96ಾತà³\86ಯà³\81 à²\88à²\97ಾà²\97ಲà³\86 à²ªà²°à²¿à²\9aಾರಕದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ"
+msgstr "à²\88 à²\96ಾತà³\86ಯà³\81 à²\88à²\97ಾà²\97ಲà³\86 à²ªà³\82ರà³\88à²\95à³\86à²\97ಣಕದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1849
 msgid "Create a new account on the server"
-msgstr "ಪರಿà²\9aಾರಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ"
+msgstr "ಪà³\82ರà³\88à²\95à³\86à²\97ಣಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ"
 
 #. To translators: The first parameter is the login id and the
 #. * second one is the network. The resulting string will be something
@@ -1012,7 +1014,7 @@ msgstr "ಸ್ಥಗಿತ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
 msgid "Servers"
-msgstr "ಪರಿà²\9aಾರಕಗಳು"
+msgstr "ಪà³\82ರà³\88à²\95à³\86à²\97ಣಕಗಳು"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
 msgid ""
@@ -1102,7 +1104,7 @@ msgstr "ಗೂಢಲಿಪೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ (TLS/SSL)
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
 msgid "Override server settings"
-msgstr "ಪರಿà²\9aಾರಕದ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸು"
+msgstr "ಪà³\82ರà³\88à²\95à³\86à²\97ಣಕದ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸು"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
 msgid "Use old SS_L"
@@ -1146,7 +1148,7 @@ msgstr "ಜಬ್ಬಾರ್ ಐಡಿ (_J)"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
 msgid "E-_mail address"
-msgstr "à²\87ಮà³\88ಲà³\8d ವಿಳಾಸ (_m)"
+msgstr "ವಿ-à²\85à²\82à²\9aà³\86 ವಿಳಾಸ (_m)"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
 msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
@@ -1220,7 +1222,7 @@ msgstr "STUN ಪೂರೈಕೆಗಣಕ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
 msgid "Discover the STUN server automatically"
-msgstr "ಸà³\8dವಯà²\82à²\9aಾಲಿತವಾà²\97ಿ STUN à²ªà²°à²¿à²\9aಾರಕವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡು"
+msgstr "ಸà³\8dವಯà²\82à²\9aಾಲಿತವಾà²\97ಿ STUN à²ªà³\82ರà³\88à²\95à³\86à²\97ಣಕವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡು"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
 msgid "Discover Binding"
@@ -1268,7 +1270,7 @@ msgstr "ನಿಮ್ಮ SIP ಖಾತೆ ಗುಪ್ತಪದವೇನು?"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
 msgid "Pass_word:"
-msgstr "ಗುಪ್ತಪದ(_w):"
+msgstr "ಗುಪ್ತಪದ (_w):"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
 msgid "Yahoo! I_D:"
@@ -1276,11 +1278,11 @@ msgstr "Yahoo! I_D:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
 msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
-msgstr "à²\95ಾನà³\8dಫರà³\86ನà³\8dಸà³\8d à²¹à²¾à²\97à³\81 à²\9aಾà²\9fà³\8d‌ ರೂಮ್ ಆಹ್ವಾನಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸು (_g)"
+msgstr "à²\95ಾನà³\8dಫರà³\86ನà³\8dಸà³\8d à²¹à²¾à²\97à³\81 à²¹à²°à²\9fà³\86‌ ರೂಮ್ ಆಹ್ವಾನಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸು (_g)"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
 msgid "_Room List locale:"
-msgstr "ರೂಮ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಲೊಕ್ಯಾಲ್(_R):"
+msgstr "ರೂಮ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಲೊಕ್ಯಾಲ್ (_R):"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
 msgid "Ch_aracter set:"
@@ -1390,7 +1392,7 @@ msgstr "ಈ ಕರೆಯನ್ನು ಇರಿಸಲು ನೀವು ಸಾಕ
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:740
 msgid "Failed to open private chat"
-msgstr "à²\96ಾಸà²\97ಿ à²\9aಾà²\9fà³\8d ಅನ್ನು ತೆರೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ"
+msgstr "à²\96ಾಸà²\97ಿ à²¹à²°à²\9fà³\86 ಅನ್ನು ತೆರೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:798
 msgid "Topic not supported on this conversation"
@@ -1414,31 +1416,31 @@ msgstr "/topic <topic>: ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನ
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1073
 msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
-msgstr "/join <chat room ID>: à²\92à²\82ದà³\81 à²¹à³\8aಸ à²\9aಾà²\9fà³\8d ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿ"
+msgstr "/join <chat room ID>: à²\92à²\82ದà³\81 à²¹à³\8aಸ à²¹à²°à²\9fà³\86 ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1076
 msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
-msgstr "/j <chat room ID>: à²\92à²\82ದà³\81 à²¹à³\8aಸ à²\9aಾà²\9fà³\8d ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿ"
+msgstr "/j <chat room ID>: à²\92à²\82ದà³\81 à²¹à³\8aಸ à²¹à²°à²\9fà³\86 ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1080
 msgid ""
 "/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
 "current one"
 msgstr ""
-"/part [<chat room ID>] [<reason>]: à²\9aಾà²\9fà³\8d‌ ರೂಮ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿ, ಈಗಿರುವುದಕ್ಕೆ "
+"/part [<chat room ID>] [<reason>]: à²¹à²°à²\9fà³\86‌ ರೂಮ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿ, ಈಗಿರುವುದಕ್ಕೆ "
 "ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1084
 msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
-msgstr "/query <contact ID> [<message>]: à²\92à²\82ದà³\81 à²\96ಾಸà²\97ಿ à²\9aಾà²\9fà³\8d ಅನ್ನು ತೆರೆ"
+msgstr "/query <contact ID> [<message>]: à²\92à²\82ದà³\81 à²\96ಾಸà²\97ಿ à²¹à²°à²\9fà³\86 ಅನ್ನು ತೆರೆ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1087
 msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
-msgstr "/msg <contact ID> <message>: à²\92à²\82ದà³\81 à²\96ಾಸà²\97ಿ à²\9aಾà²\9fà³\8d ಅನ್ನು ತೆರೆ"
+msgstr "/msg <contact ID> <message>: à²\92à²\82ದà³\81 à²\96ಾಸà²\97ಿ à²¹à²°à²\9fà³\86 ಅನ್ನು ತೆರೆ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1090
 msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
-msgstr "/nick <nickname>: à²ªà³\8dರಸà²\95à³\8dತ à²ªà²°à²¿à²\9aಾರಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಡಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ"
+msgstr "/nick <nickname>: à²ªà³\8dರಸà²\95à³\8dತ à²ªà³\82ರà³\88à²\95à³\86à²\97ಣಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಡಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1093
 msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
@@ -1451,7 +1453,7 @@ msgid ""
 "join a new chat room\""
 msgstr ""
 "/say <message>: ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ <message> ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸು. ಇದನ್ನು '/' "
-"à²\8eà²\82ಬà³\81ದರà³\8aà²\82ದಿà²\97à³\86 à²¸à²\82ದà³\87ಶವನà³\8dನà³\81 à²\95ಳà³\81ಹಿಸಲà³\81 à²¬à²³à²¸à²²à²¾à²\97à³\81ತà³\8dತದà³\86. à²\89ದಾಹರಣà³\86à²\97à³\86: \"/say à²¹à³\8aಸ à²\9aಾà²\9fà³\8d‌ "
+"à²\8eà²\82ಬà³\81ದರà³\8aà²\82ದಿà²\97à³\86 à²¸à²\82ದà³\87ಶವನà³\8dನà³\81 à²\95ಳà³\81ಹಿಸಲà³\81 à²¬à²³à²¸à²²à²¾à²\97à³\81ತà³\8dತದà³\86. à²\89ದಾಹರಣà³\86à²\97à³\86: \"/say à²¹à³\8aಸ à²¹à²°à²\9fà³\86‌ "
 "ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಲು /join ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ\""
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1101
@@ -1576,12 +1578,12 @@ msgstr "ಸ್ಮೈಲಿಯನ್ನು ತೂರಿಸಿ"
 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2424
 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1180
 msgid "_Send"
-msgstr "ಕಳುಹಿಸು(_S)"
+msgstr "ಕಳುಹಿಸು (_S)"
 
 #. Spelling suggestions
 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2481
 msgid "_Spelling Suggestions"
-msgstr "ಕಾಗುಣಿತ ಸಲಹೆಗಳು(_S)"
+msgstr "ಕಾಗುಣಿತ ಸಲಹೆಗಳು (_S)"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2592
 msgid "Failed to retrieve recent logs"
@@ -1741,7 +1743,7 @@ msgstr "ದೂರವಾಣಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:104
 msgid "E-mail address"
-msgstr "à²\87ಮà³\88ಲà³\8d ವಿಳಾಸ"
+msgstr "ವಿ-à²\85à²\82à²\9aà³\86 ವಿಳಾಸ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:105
 msgid "Website"
@@ -1760,7 +1762,7 @@ msgstr "ಕೊನೆ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:112
 msgid "Server:"
-msgstr "ಪರಿà²\9aಾರಕ:"
+msgstr "ಪà³\82ರà³\88à²\95à³\86à²\97ಣಕ:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:113
 msgid "Connected from:"
@@ -1811,7 +1813,7 @@ msgstr "ಹುಡುಕು: "
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:610
 msgid "_Add Contact"
-msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಸೇರಿಸು (_A)..."
+msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಸೇರಿಸು (_A)"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:628
 msgid "No contacts found"
@@ -1894,7 +1896,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:358
 msgid "_Add Group"
-msgstr "ಸಮೂಹವನ್ನು ಸೇರಿಸು(_A)"
+msgstr "ಸಮೂಹವನ್ನು ಸೇರಿಸು (_A)"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:393
 msgctxt "verb in a column header displaying group names"
@@ -2024,13 +2026,13 @@ msgstr "ವಿಳಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗು
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:871
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2453
 msgid "_Remove"
-msgstr "ತೆಗೆದು ಹಾಕು(_R)"
+msgstr "ತೆಗೆದು ಹಾಕು (_R)"
 
 #. add chat button
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1234
 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:318
 msgid "_Chat"
-msgstr "à²\9aಾà²\9fà³\8d ಮಾಡು (_C)"
+msgstr "ಹರà²\9fà³\86 ಮಾಡು (_C)"
 
 #. add SMS button
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1269
@@ -2083,7 +2085,7 @@ msgstr "ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ರೂಮಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿ
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1701
 msgid "_Invite to Chat Room"
-msgstr "à²\9aಾà²\9fà³\8d‌ ರೂಮಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸು (_I)"
+msgstr "ಹರà²\9fà³\86‌ ರೂಮಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸು (_I)"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1897
 msgid "_Add Contact…"
@@ -2262,7 +2264,7 @@ msgstr "ಆರಿಸು"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
 msgid "new server"
-msgstr "ಹà³\8aಸ à²ªà²°à²¿à²\9aಾರಕ"
+msgstr "ಹà³\8aಸ à²ªà³\82ರà³\88à²\95à³\86à²\97ಣಕ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:547
 msgid "SSL"
@@ -2276,7 +2278,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Empathy ಯು ನೀವು ಇರುವ ಜಾಲಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿತಗೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಾನಾಗಿಯೆ "
 "ಪತ್ತೆ "
-"ಮಾಡà³\81ತà³\8dತದà³\86 à²¹à²¾à²\97à³\81 à²¨à³\80ವà³\81 à²\85ವರà³\8aà²\82ದಿà²\97à³\86 à²\9aಾà²\9fà³\8d ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ "
+"ಮಾಡà³\81ತà³\8dತದà³\86 à²¹à²¾à²\97à³\81 à²¨à³\80ವà³\81 à²\85ವರà³\8aà²\82ದಿà²\97à³\86 à²¹à²°à²\9fà³\86 ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ "
 "ಸವಲತ್ತನ್ನು "
 "ಬಳಸಲು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳು ಸರಿ ಇವೆಯೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ."
 
@@ -2308,12 +2310,12 @@ msgstr "ಹುಡುಕು"
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1150
 #, c-format
 msgid "Chat in %s"
-msgstr "%s à²¨à²²à³\8dಲಿ à²\9aಾà²\9fà³\8d ಮಾಡು"
+msgstr "%s à²¨à²²à³\8dಲಿ à²¹à²°à²\9fà³\86 ಮಾಡು"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1152
 #, c-format
 msgid "Chat with %s"
-msgstr "%s à²°à²µà²°à³\8aà²\82ದಿà²\97à³\86 à²\9aಾà²\9fà³\8d ಮಾಡು"
+msgstr "%s à²°à²µà²°à³\8aà²\82ದಿà²\97à³\86 à²¹à²°à²\9fà³\86 ಮಾಡು"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1202
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1351
@@ -2390,7 +2392,7 @@ msgstr "ಯಾವುದಾದರೂ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3044
 msgid "Text chats"
-msgstr "ಪಠà³\8dಯ à²\9aಾà²\9fà³\8d"
+msgstr "ಪಠà³\8dಯ à²¹à²°à²\9fà³\86"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3045
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
@@ -2432,7 +2434,7 @@ msgstr "ಕಡತ (_F)"
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:2 ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
 msgid "_Edit"
-msgstr "ಸà²\82ಪಾದಿಸà³\81(_E)"
+msgstr "ಸà²\82ಪಾದನà³\86 (_E)"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
 msgid "Delete All History..."
@@ -2445,7 +2447,7 @@ msgstr "ಪ್ರೊಫೈಲ್"
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
 #: ../src/empathy-chat-window.c:1438 ../src/empathy-preferences.ui.h:11
 msgid "Chat"
-msgstr "à²\9aಾà²\9fà³\8d"
+msgstr "ಹರà²\9fà³\86"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:26
@@ -2462,7 +2464,7 @@ msgstr "<span size=\"x-large\">ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ...</span
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:129
 msgid "What kind of chat account do you have?"
-msgstr "ಯಾವ à²¬à²\97à³\86ಯ à²\9aಾà²\9fà³\8d ಖಾತೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ?"
+msgstr "ಯಾವ à²¬à²\97à³\86ಯ à²¹à²°à²\9fà³\86 ಖಾತೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ?"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:151
 msgid "Adding new account"
@@ -2625,7 +2627,7 @@ msgstr "ಕ್ಷಿಪ್ರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸ
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:55
 msgid "Incoming chat request"
-msgstr "à²\92ಳಬರà³\81ವ à²\9aಾà²\9fà³\8d ಮನವಿ"
+msgstr "à²\92ಳಬರà³\81ವ à²¹à²°à²\9fà³\86 ಮನವಿ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:57
 msgid "Contact connected"
@@ -2637,11 +2639,11 @@ msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದು ಹೋಗಿದೆ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:61
 msgid "Connected to server"
-msgstr "ಪರಿà²\9aಾರಕಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿತಗೊಂಡಿದೆ"
+msgstr "ಪà³\82ರà³\88à²\95à³\86à²\97ಣಕಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿತಗೊಂಡಿದೆ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:63
 msgid "Disconnected from server"
-msgstr "ಪರಿà²\9aಾರಕದಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದು ಹೋಗಿದೆ"
+msgstr "ಪà³\82ರà³\88à²\95à³\86à²\97ಣಕದಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದು ಹೋಗಿದೆ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:65
 msgid "Incoming voice call"
@@ -2674,7 +2676,7 @@ msgstr ""
 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:281
 #: ../src/empathy-event-manager.c:729
 msgid "_Decline"
-msgstr "ತಿರಸ್ಕರಿಸು(_D)"
+msgstr "ತಿರಸ್ಕರಿಸು (_D)"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-subscription-dialog.c:282
 msgid "_Accept"
@@ -2691,7 +2693,7 @@ msgstr "ಸಾಮಾನ್ಯ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
 msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
-msgstr "à²\9aಾà²\9fà³\8d à²ªà²°à²¿à²\9aಾರಕದಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಗುರುತನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ."
+msgstr "ಹರà²\9fà³\86 à²ªà³\82ರà³\88à²\95à³\86à²\97ಣಕದಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಗುರುತನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ."
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:157
 msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
@@ -2712,7 +2714,8 @@ msgstr "ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾ
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:170
 msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
 msgstr ""
-"ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾದ ಆತಿಥೇಯಹೆಸರು ಪರಿಚಾರಕದ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ತಾಳೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ."
+"ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾದ ಆತಿಥೇಯಹೆಸರು ಪೂರೈಕೆಗಣಕದ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ "
+"ತಾಳೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ."
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
 msgid "The certificate is self-signed."
@@ -2803,12 +2806,12 @@ msgstr "<b>ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳು</b>"
 #. Copy Link Address menu item
 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:284
 msgid "_Copy Link Address"
-msgstr "à²\95à³\8aà²\82ಡಿ à²µà²¿à²³à²¾à²¸à²µà²¨à³\8dನà³\81 à²\95ಾಪಿ à²®à²¾à²¡à³\81(_C)"
+msgstr "à²\95à³\8aà²\82ಡಿ à²µà²¿à²³à²¾à²¸à²µà²¨à³\8dನà³\81 à²ªà³\8dರತಿ à²®à²¾à²¡à³\81 (_C)"
 
 #. Open Link menu item
 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:291
 msgid "_Open Link"
-msgstr "ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ತೆರೆ(_O)"
+msgstr "ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ತೆರೆ (_O)"
 
 #. Inspector
 #: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:305
@@ -3118,12 +3121,13 @@ msgid ""
 "the account."
 msgstr ""
 "ಈ ಖಾತೆಯು ಹಳೆಯದಾದ, ಬೆಂಬಲವಿರದ ಬ್ಯಾಕೆಂಡನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದನ್ನು "
-"ಅಶಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು telepathy-haze ಅನ್ನು ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಂತರ ಖಾತೆಯನ್ನು "
+"ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು telepathy-haze ಅನ್ನು ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಂತರ "
+"ಖಾತೆಯನ್ನು "
 "ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಮರಳಿ ಆರಂಭಿಸಿ."
 
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:502
 msgid "Offline — Account Disabled"
-msgstr "à²\86ಪà³\8dâ\80\8cಲà³\88ನà³\8d â\80\94 à²\96ಾತà³\86ಯನà³\8dನà³\81 à²\85ಶà²\95à³\8dತಗೊಂಡಿದೆ"
+msgstr "à²\86ಫà³\8dâ\80\8dಲà³\88ನà³\8d â\80\94 à²\96ಾತà³\86ಯà³\81 à²¨à²¿à²·à³\8dà²\95à³\8dರಿಯಗೊಂಡಿದೆ"
 
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:608
 msgid "Edit Connection Parameters"
@@ -3140,7 +3144,7 @@ msgstr "ನೀವು '%s' ಅನ್ನು ಗಣಕದಿಂದ ನಿಜವಾ
 
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1272
 msgid "This will not remove your account on the server."
-msgstr "à²\87ದà³\81 à²ªà²°à²¿à²\9aಾರಕದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ"
+msgstr "à²\87ದà³\81 à²ªà³\82ರà³\88à²\95à³\86à²\97ಣಕದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ"
 
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1477
 msgid ""
@@ -3154,7 +3158,7 @@ msgstr ""
 #. Menu item: to enabled/disable the account
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1668
 msgid "_Enabled"
-msgstr "ಶà²\95à³\8dತಗೊಳಿಸಲಾದ (_E)"
+msgstr "ಸà²\95à³\8dರಿಯಗೊಳಿಸಲಾದ (_E)"
 
 #. Menu item: Rename
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1691
@@ -3174,7 +3178,7 @@ msgid ""
 "You are about to close the window, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
 msgstr ""
-"ನà³\80ವà³\81 à²µà²¿à²\82ಡà³\8aವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಿದ್ದೀರಿ, ಇದು ನೀವು ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತದೆ!\n"
+"ನà³\80ವà³\81 à²\95ಿà²\9fà²\95ಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಿದ್ದೀರಿ, ಇದು ನೀವು ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತದೆ!\n"
 "ನೀವು ಖಚಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಂದುವರೆಲು ಬಯಸುತ್ತೀರೆ?"
 
 #. Tweak the dialog
@@ -3297,7 +3301,7 @@ msgstr "ಗಣಕಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುವ IP ವಿಳಾಸ"
 
 #: ../src/empathy-call-window.c:2188
 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
-msgstr "à²\85à²\82ತರà²\9cಾಲದಲà³\8dಲಿನ à²\92à²\82ದà³\81 à²ªà²°à²¿à²\9aಾರಕದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಣಿಸುವ IP ವಿಳಾಸ"
+msgstr "à²\85à²\82ತರà²\9cಾಲದಲà³\8dಲಿನ à²\92à²\82ದà³\81 à²ªà³\82ರà³\88à²\95à³\86à²\97ಣಕದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಣಿಸುವ IP ವಿಳಾಸ"
 
 #: ../src/empathy-call-window.c:2190
 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
@@ -3305,7 +3309,7 @@ msgstr "ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಕ
 
 #: ../src/empathy-call-window.c:2192
 msgid "The IP address of a relay server"
-msgstr "ರಿಲà³\86 à²ªà²°à²¿à²\9aಾರಕದ IP ವಿಳಾಸ"
+msgstr "ರಿಲà³\86 à²ªà³\82ರà³\88à²\95à³\86à²\97ಣಕದ IP ವಿಳಾಸ"
 
 #: ../src/empathy-call-window.c:2194
 msgid "The IP address of the multicast group"
@@ -3391,8 +3395,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "ಟೆಲಿಪತಿಯ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಘಟನೆಯು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು <a href=\"%s\">"
 "ಈ "
-"ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ</a> ಹಾಗು ನೆರವು ಎಂಬ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿರುವ \"ದೋಷನಿವಾರಣೆ\" "
-"ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ "
+"ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ</a> ಹಾಗು ನೆರವು ಎಂಬ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿರುವ \"ದೋಷನಿದಾನ\" ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ "
 "ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ."
 
 #: ../src/empathy-call-window.c:3155
@@ -3426,7 +3429,7 @@ msgstr "ಟಾಪ್ ಅಪ್"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
 msgid "_Call"
-msgstr "ಕರೆ ಮಾಡು(_C)"
+msgstr "ಕರೆ ಮಾಡು (_C)"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
 msgid "_Microphone"
@@ -3442,19 +3445,19 @@ msgstr "ಸಿದ್ಧತೆಗಳು (_S)"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
 msgid "_View"
-msgstr "ನೋಟ(_V)"
+msgstr "ನೋಟ (_V)"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:7 ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
 msgid "_Help"
-msgstr "ನೆರವು(_H)"
+msgstr "ನೆರವು (_H)"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:8 ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
 msgid "_Contents"
-msgstr "ಒಳ ವಿಷಯಗಳು(_C)"
+msgstr "ಒಳ ವಿಷಯಗಳು (_C)"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
 msgid "_Debug"
-msgstr "ದà³\8bಷ à²¨à²¿à²µà²¾à²°à²£à³\86(_Debug)"
+msgstr "ದà³\8bಷ à²¨à²¿à²¦à²¾à²¨ (_D)"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
 msgid "_GStreamer"
@@ -3478,7 +3481,7 @@ msgstr "ನನ್ನನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸು"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
 msgid "Disable camera"
-msgstr "à²\95à³\8dಯಾಮರಾವನà³\8dನà³\81 à²\85ಶà²\95à³\8dತಗೊಳಿಸು"
+msgstr "à²\95à³\8dಯಾಮರಾವನà³\8dನà³\81 à²¨à²¿à²·à³\8dà²\95à³\8dರಿಯಗೊಳಿಸು"
 
 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
 msgid "Hang up"
@@ -3538,7 +3541,7 @@ msgstr "ಆಡಿಯೋ"
 
 #: ../src/empathy-chat.c:104
 msgid "- Empathy Chat Client"
-msgstr "- Empathy à²\9aಾà²\9fà³\8d ಕ್ಲೈಂಟ್"
+msgstr "- Empathy à²¹à²°à²\9fà³\86 ಕ್ಲೈಂಟ್"
 
 #: ../src/empathy-chatrooms-window.c:251
 msgid "Name"
@@ -3558,7 +3561,7 @@ msgstr "ನಿಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ರೂಮ್‌ಗ
 
 #: ../src/empathy-chat-window.c:287
 msgid "Close this window?"
-msgstr "à²\88 à²µà²¿à²\82ಡà³\8bವನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕೆ?"
+msgstr "à²\88 à²\95ಿà²\9fà²\95ಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕೆ?"
 
 #: ../src/empathy-chat-window.c:293
 #, c-format
@@ -3578,11 +3581,11 @@ msgid_plural ""
 "Closing this window will leave %u chat rooms. You will not receive any "
 "further messages until you rejoin them."
 msgstr[0] ""
-"à²\88 à²\95ಿà²\9fà²\95ಿಯನà³\8dನà³\81 à²®à³\81à²\9aà³\8dà²\9aà³\81ವà³\81ದರಿà²\82ದ à²¨à³\80ವà³\81 à²\9aಾà²\9fà³\8d‌ ಕೋಣೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು "
+"à²\88 à²\95ಿà²\9fà²\95ಿಯನà³\8dನà³\81 à²®à³\81à²\9aà³\8dà²\9aà³\81ವà³\81ದರಿà²\82ದ à²¨à³\80ವà³\81 à²¹à²°à²\9fà³\86‌ ಕೋಣೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು "
 "ಮರಳಿ "
 "ಸೇರುವವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೆ ಸಂದೇಶಗಳು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ."
 msgstr[1] ""
-"à²\88 à²\95ಿà²\9fà²\95ಿಯನà³\8dನà³\81 à²®à³\81à²\9aà³\8dà²\9aà³\81ವà³\81ದರಿà²\82ದ à²¨à³\80ವà³\81 %u à²\9aಾà²\9fà³\8d‌ ಕೋಣೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. "
+"à²\88 à²\95ಿà²\9fà²\95ಿಯನà³\8dನà³\81 à²®à³\81à²\9aà³\8dà²\9aà³\81ವà³\81ದರಿà²\82ದ à²¨à³\80ವà³\81 %u à²¹à²°à²\9fà³\86‌ ಕೋಣೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. "
 "ಅದನ್ನು "
 "ಮರಳಿ ಸೇರುವವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೆ ಸಂದೇಶಗಳು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ."
 
@@ -3596,7 +3599,7 @@ msgid ""
 "You will not receive any further messages from this chat room until you "
 "rejoin it."
 msgstr ""
-"à²\88 à²\9aಾà²\9fà³\8d‌ ಕೋಣೆಗೆ ನೀವು ಮರಳಿ ಸೇರುವವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೆ ಸಂದೇಶಗಳು "
+"à²\88 à²¹à²°à²\9fà³\86‌ ಕೋಣೆಗೆ ನೀವು ಮರಳಿ ಸೇರುವವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೆ ಸಂದೇಶಗಳು "
 "ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ."
 
 #: ../src/empathy-chat-window.c:338
@@ -3652,19 +3655,19 @@ msgstr "ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗ
 
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
 msgid "_Conversation"
-msgstr "ಸಂಭಾಷಣೆ(_C)"
+msgstr "ಸಂಭಾಷಣೆ (_C)"
 
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
 msgid "C_lear"
-msgstr "ಅಳಿಸು(_l)"
+msgstr "ಅಳಿಸು (_l)"
 
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
 msgid "Insert _Smiley"
-msgstr "ಸ್ಮೈಲಿಯನ್ನು ತೋರಿಸು(_S)"
+msgstr "ಸ್ಮೈಲಿಯನ್ನು ತೋರಿಸು (_S)"
 
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
 msgid "_Favorite Chat Room"
-msgstr "à²\85à²\9aà³\8dà²\9aà³\81ಮà³\86à²\9aà³\8dà²\9aಿನ à²\9aಾà²\9fà³\8d‌ರೂಮ್ (_F)"
+msgstr "à²\85à²\9aà³\8dà²\9aà³\81ಮà³\86à²\9aà³\8dà²\9aಿನ à²¹à²°à²\9fà³\86‌ರೂಮ್ (_F)"
 
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
 msgid "Notify for All Messages"
@@ -3672,7 +3675,7 @@ msgstr "ಎಲ್ಲಾ ಸಂದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸೂಚಿಸು"
 
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
 msgid "_Show Contact List"
-msgstr "ವಿಳಾಸಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸು(_S)"
+msgstr "ವಿಳಾಸಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸು (_S)"
 
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
 msgid "Invite _Participant…"
@@ -3684,15 +3687,15 @@ msgstr "ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ (_o)"
 
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
 msgid "_Tabs"
-msgstr "ಟ್ಯಾಬ್‌ಗಳು(_T)"
+msgstr "ಟ್ಯಾಬ್‌ಗಳು (_T)"
 
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
 msgid "_Previous Tab"
-msgstr "ಹಿಂದಿನ ಟ್ಯಾಬ್(_P)"
+msgstr "ಹಿಂದಿನ ಟ್ಯಾಬ್ (_P)"
 
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
 msgid "_Next Tab"
-msgstr "ಮುಂದಿನ ಟ್ಯಾಬ್(_P)"
+msgstr "ಮುಂದಿನ ಟ್ಯಾಬ್ (_P)"
 
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
 msgid "_Undo Close Tab"
@@ -3700,11 +3703,11 @@ msgstr "ಹಾಳೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಕಾಣಿಸು (_U)"
 
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
 msgid "Move Tab _Left"
-msgstr "ಹಾಳೆಯನ್ನು ಎಡಕ್ಕೆ ಜರುಗಿಸು(_L)"
+msgstr "ಹಾಳೆಯನ್ನು ಎಡಕ್ಕೆ ಜರುಗಿಸು (_L)"
 
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
 msgid "Move Tab _Right"
-msgstr "ಹಾಳೆಯನ್ನು ಬಲಕ್ಕೆ ಜರುಗಿಸು(_R)"
+msgstr "ಹಾಳೆಯನ್ನು ಬಲಕ್ಕೆ ಜರುಗಿಸು (_R)"
 
 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
 msgid "_Detach Tab"
@@ -3742,7 +3745,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/empathy-debug-window.c:1857
 msgid "Debug Window"
-msgstr "ದà³\8bಷ à²¨à²¿à²µà²¾à²°à²£à²¾ à²µà²¿à²\82ಡà³\8a"
+msgstr "ದà³\8bಷ à²¨à²¿à²µà²¾à²°à²£à²¾ à²\95ಿà²\9fà²\95ಿ"
 
 #: ../src/empathy-debug-window.c:1917
 msgid "Send to pastebin"
@@ -3758,7 +3761,7 @@ msgstr "ಸ್ತರ"
 
 #: ../src/empathy-debug-window.c:1992
 msgid "Debug"
-msgstr "ದà³\8bಷನಿವಾರಣà³\86"
+msgstr "ದà³\8bಷನಿದಾನ"
 
 #: ../src/empathy-debug-window.c:1997
 msgid "Info"
@@ -3838,7 +3841,7 @@ msgstr "%s ನಿಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ,
 
 #: ../src/empathy-event-manager.c:541
 msgid "_Reject"
-msgstr "ತಿರಸ್ಕರಿಸು(_R)"
+msgstr "ತಿರಸ್ಕರಿಸು (_R)"
 
 #: ../src/empathy-event-manager.c:549 ../src/empathy-event-manager.c:557
 msgid "_Answer"
@@ -3864,7 +3867,7 @@ msgstr "%s ನಿಮ್ಮನ್ನು %s ಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ಆಹ
 
 #: ../src/empathy-event-manager.c:734
 msgid "_Join"
-msgstr "ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗು(_J)"
+msgstr "ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗು (_J)"
 
 #: ../src/empathy-event-manager.c:760
 #, c-format
@@ -4050,7 +4053,7 @@ msgstr "ಆಹ್ವಾನ"
 
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:194
 msgid "Chat Room"
-msgstr "à²\9aಾà²\9fà³\8d ರೂಮ್‌"
+msgstr "ಹರà²\9fà³\86 ರೂಮ್‌"
 
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:209
 msgid "Members"
@@ -4095,27 +4098,27 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
 msgid "_Room:"
-msgstr "ರೂಮ್(_R):"
+msgstr "ರೂಮ್ (_R):"
 
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
 msgid ""
 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
 "the current account&apos;s server"
 msgstr ""
-"ರà³\82ಮà³\8d à²\85ನà³\8dನà³\81 à²¹à³\8aà²\82ದಿರà³\81ವ à²ªà²°à²¿à²\9aಾರಕವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ಅಥವ ರೂಮ್‌ ಈಗಿನ ಖಾತೆಯು ಇರುವ "
-"ಪರಿà²\9aಾರಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಖಾಲಿ ಬಿಡಿ"
+"ರà³\82ಮà³\8d à²\85ನà³\8dನà³\81 à²¹à³\8aà²\82ದಿರà³\81ವ à²ªà³\82ರà³\88à²\95à³\86à²\97ಣಕವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ಅಥವ ರೂಮ್‌ ಈಗಿನ ಖಾತೆಯು ಇರುವ "
+"ಪà³\82ರà³\88à²\95à³\86à²\97ಣಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಖಾಲಿ ಬಿಡಿ"
 
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
 msgid ""
 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
 "the current account's server"
 msgstr ""
-"ರà³\82ಮà³\8d à²\85ನà³\8dನà³\81 à²¹à³\8aà²\82ದಿರà³\81ವ à²ªà²°à²¿à²\9aಾರಕವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ಅಥವ ರೂಮ್‌ ಈಗಿನ ಖಾತೆಯು ಇರುವ "
-"ಪರಿà²\9aಾರಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಖಾಲಿ ಬಿಡಿ"
+"ರà³\82ಮà³\8d à²\85ನà³\8dನà³\81 à²¹à³\8aà²\82ದಿರà³\81ವ à²ªà³\82ರà³\88à²\95à³\86à²\97ಣಕವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ಅಥವ ರೂಮ್‌ ಈಗಿನ ಖಾತೆಯು ಇರುವ "
+"ಪà³\82ರà³\88à²\95à³\86à²\97ಣಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಖಾಲಿ ಬಿಡಿ"
 
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
 msgid "_Server:"
-msgstr "ಪರಿà²\9aಾರಕ (_S):"
+msgstr "ಪà³\82ರà³\88à²\95à³\86à²\97ಣಕ (_S):"
 
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
 msgid "Couldn't load room list"
@@ -4240,7 +4243,7 @@ msgstr "ವಿಳಾಸ ಪಟ್ಟಿ"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
 msgid "Start chats in:"
-msgstr "à²\9aಾà²\9fà³\8d‌ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿ:"
+msgstr "ಹರà²\9fà³\86‌ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿ:"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
 msgid "new ta_bs"
@@ -4252,11 +4255,11 @@ msgstr "ಹೊಸ ಕಿಟಕಿಗಳು (_w)"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
 msgid "Show _smileys as images"
-msgstr "ಸ್ಮೈಲಿಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿ ತೋರಿಸು(_s)"
+msgstr "ಸ್ಮೈಲಿಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿ ತೋರಿಸು (_s)"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
 msgid "Show contact _list in rooms"
-msgstr "ರೂಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಳಾಸಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸು(_l)"
+msgstr "ರೂಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಳಾಸಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸು (_l)"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
 msgid "Log conversations"
@@ -4280,25 +4283,27 @@ msgstr "ಸಾಮಾನ್ಯ"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
 msgid "_Enable bubble notifications"
-msgstr "ಗುಳ್ಳೆಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸು(_E)"
+msgstr "ಗುಳ್ಳೆಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸು (_E)"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
 msgid "Disable notifications when _away or busy"
-msgstr "ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸು(_a)"
+msgstr ""
+"ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸು (_a)"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
 msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
-msgstr "ಚಾಟ್‌ನ ಮೇಲೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸು(_c)"
+msgstr ""
+"ಹರಟೆ‌ನ ಮೇಲೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸು (_c)"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
 msgid "Enable notifications when a contact comes online"
 msgstr ""
-"à²\92à²\82ದà³\81 à²¸à²\82ಪರà³\8dà²\95 à²µà²¿à²³à²¾à²¸à²µà³\81 à²\86ನà³\8dâ\80\8cಲà³\88ನà³\8d à²\87ದà³\8dದಲà³\8dಲಿ à²¸à³\82à²\9aನà³\86à²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¨à³\80ಡà³\81ವಿà²\95à³\86ಯನà³\8dನà³\81 à²¶à²\95à³\8dತಗೊಳಿಸು"
+"à²\92à²\82ದà³\81 à²¸à²\82ಪರà³\8dà²\95 à²µà²¿à²³à²¾à²¸à²µà³\81 à²\86ನà³\8dâ\80\8cಲà³\88ನà³\8d à²\87ದà³\8dದಲà³\8dಲಿ à²¸à³\82à²\9aನà³\86à²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¨à³\80ಡà³\81ವಿà²\95à³\86ಯನà³\8dನà³\81 à²¸à²\95à³\8dರಿಯಗೊಳಿಸು"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
 msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
 msgstr ""
-"à²\92à²\82ದà³\81 à²¸à²\82ಪರà³\8dà²\95 à²µà²¿à²³à²¾à²¸à²µà³\81 à²\86ಫà³\8dâ\80\8cಲà³\88ನà³\8d à²\87ದà³\8dದಲà³\8dಲಿ à²¸à³\82à²\9aನà³\86à²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¨à³\80ಡà³\81ವಿà²\95à³\86ಯನà³\8dನà³\81 à²¶à²\95à³\8dತಗೊಳಿಸು"
+"à²\92à²\82ದà³\81 à²¸à²\82ಪರà³\8dà²\95 à²µà²¿à²³à²¾à²¸à²µà³\81 à²\86ಫà³\8dâ\80\8cಲà³\88ನà³\8d à²\87ದà³\8dದಲà³\8dಲಿ à²¸à³\82à²\9aನà³\86à²\97ಳನà³\8dನà³\81 à²¨à³\80ಡà³\81ವಿà²\95à³\86ಯನà³\8dನà³\81 à²¸à²\95à³\8dರಿಯಗೊಳಿಸು"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
 msgid "Notifications"
@@ -4306,11 +4311,11 @@ msgstr "ಸೂಚನೆಗಳು"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
 msgid "_Enable sound notifications"
-msgstr "ಶಬ್ಧದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸು(_E)"
+msgstr "ಶಬ್ಧದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸು (_E)"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
 msgid "Disable sounds when _away or busy"
-msgstr "ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸು(_a)"
+msgstr "ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸು (_a)"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
 msgid "Play sound for events"
@@ -4340,7 +4345,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
 msgid "_Publish location to my contacts"
-msgstr "ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳು ಇರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸು(_P)"
+msgstr "ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸಗಳು ಇರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸು (_P)"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
 msgid ""
@@ -4355,7 +4360,7 @@ msgstr ""
 #. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
 msgid "_Reduce location accuracy"
-msgstr "ಸ್ಥಳೀಯ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು(_R)"
+msgstr "ಸ್ಥಳೀಯ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು (_R)"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
 msgid "Privacy"
@@ -4371,7 +4376,7 @@ msgstr "ಸೆಲ್‌ಫೋನ್ (_C)"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:37
 msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
-msgstr "ಜಾಲಬಂಧ (_IP, Wi-Fi)"
+msgstr "ಜಾಲಬಂಧ (IP, Wi-Fi) (_N)"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:38
 msgid "Location sources:"
@@ -4387,7 +4392,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:41
 msgid "Enable spell checking for languages:"
-msgstr "à²\88 à²­à²¾à²·à³\86à²\97ಳಿà²\97ಾà²\97ಿ à²\95ಾà²\97à³\81ಣಿತ à²ªà²°à³\80à²\95à³\8dಷà³\86ಯನà³\8dನà³\81 à²¶à²\95à³\8dತಗೊಳಿಸು:"
+msgstr "à²\88 à²­à²¾à²·à³\86à²\97ಳಿà²\97ಾà²\97ಿ à²\95ಾà²\97à³\81ಣಿತ à²ªà²°à³\80à²\95à³\8dಷà³\86ಯನà³\8dನà³\81 à²¸à²\95à³\8dರಿಯಗೊಳಿಸು:"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:42
 msgid "Spell Checking"
@@ -4395,7 +4400,7 @@ msgstr "ಕಾಗುಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:43
 msgid "Chat Th_eme:"
-msgstr "à²\9aಾà²\9fà³\8dâ\80\8c à²ªà²°à²¿à²¸à²°à²µà²¿à²¨à³\8dಯಾಸâ\80\8c(_e):"
+msgstr "ಹರà²\9fà³\86â\80\8c à²ªà²°à²¿à²¸à²°à²µà²¿à²¨à³\8dಯಾಸâ\80\8c (_e):"
 
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:44
 msgid "Variant:"
@@ -4491,7 +4496,7 @@ msgstr "ಯಾವುದೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳ
 
 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:1
 msgid "_New Conversation..."
-msgstr "ಹೊಸ ಸಂಭಾಷಣೆ(_N)..."
+msgstr "ಹೊಸ ಸಂಭಾಷಣೆ (_N)..."
 
 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:2
 msgid "New _Call..."
@@ -4515,15 +4520,15 @@ msgstr "ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾದ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ
 
 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:7
 msgid "_Rooms"
-msgstr "ರà³\82ಮà³\8d (_R)"
+msgstr "ರà³\82ಮà³\81à²\97ಳà³\81 (_R)"
 
 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:8
 msgid "_Join..."
-msgstr "ಸà³\87ರà³\8dಪಡà³\86ಯಾà²\97à³\81(_J)..."
+msgstr "ಸà³\87ರà³\81 (_J)..."
 
 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:9
 msgid "Join _Favorites"
-msgstr "ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಗೆ ಸೇರು(_F)"
+msgstr "ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಗೆ ಸೇರು (_F)"
 
 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:10
 msgid "_Manage Favorites"
@@ -4531,11 +4536,11 @@ msgstr "ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳನ್ನು ವ್ಯ
 
 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:12
 msgid "_File Transfers"
-msgstr "ಕಡತದ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು(_F)"
+msgstr "ಕಡತದ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು (_F)"
 
 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:13
 msgid "_Accounts"
-msgstr "ಖಾತೆಗಳು(_A)"
+msgstr "ಖಾತೆಗಳು (_A)"
 
 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:14
 msgid "P_references"
@@ -4552,7 +4557,7 @@ msgstr "Empathy ಬಗ್ಗೆ"
 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:17
 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
 msgid "_Quit"
-msgstr "ಹೊರನೆಡೆ(_Q)"
+msgstr "ಹೊರನೆಡೆ (_Q)"
 
 #: ../src/empathy-roster-window.ui.h:1
 msgid "Account settings"