Updated Oriya Translation
authorManoj Kumar Giri <mgiri@mgiri.csb>
Tue, 25 Aug 2009 12:37:02 +0000 (18:07 +0530)
committerManoj Kumar Giri <mgiri@mgiri.csb>
Tue, 25 Aug 2009 12:37:16 +0000 (18:07 +0530)
po/or.po

index 2fabc62..57611b0 100644 (file)
--- a/po/or.po
+++ b/po/or.po
@@ -1,4 +1,4 @@
-# translation of empathy.master.or.po to Oriya
+# translation of or.po to Oriya
 # Oriya translation of empathy.
 # Copyright (C) 2009 empathy's COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the empathy package.
@@ -6,10 +6,10 @@
 # Manoj Kumar Giri <mgiri@redhat.com>, 2009.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: empathy.master.or\n"
+"Project-Id-Version: or\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=empathy&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-08-09 09:28+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-08-12 14:55+0530\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-08-25 10:36+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-08-25 18:06+0530\n"
 "Last-Translator: Manoj Kumar Giri <mgiri@redhat.com>\n"
 "Language-Team: Oriya <oriya-it@googlegroups.com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,17 +17,17 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms:  nplurals=2; plural=(n!=1);\n\n"
 "\n"
+"\n"
 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
 
 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
 msgid "Empathy IM Client"
-msgstr ""
+msgstr "Empathy IM କ୍ଲାଏଣ୍ଟ"
 
 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
-#, fuzzy
 #| msgid "Send and receive instant messages"
 msgid "Send and receive messages"
-msgstr "ତà­\81ରନà­\8dତ à¬¸à¬¨à­\8dଦà­\87ଶà¬\97à­\81ଡ଼ିà¬\95à­\81 à¬ªà¬ à¬¾à¬¨à­\8dତà­\81 à¬\8fବà¬\82 à¬\97à­\8dରହଣ à¬\95ରନà­\8dତà­\81"
+msgstr "ସନ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ"
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:1
 msgid "Always open a separate chat window for new chats."
@@ -54,296 +54,309 @@ msgid "Compact contact list"
 msgstr "ସୁସଂଗତ ସମ୍ପର୍କ ତାଲିକା"
 
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:6
+#| msgid "NetworkManager should be used"
+msgid "Connection managers should be used"
+msgstr "ସଂଯୋଗ ପରିଚାଳକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ"
+
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:7
 msgid "Contact list sort criterium"
 msgstr "ସମ୍ପର୍କ ତାଲିକା ସଜାଡ଼ିବା ମାନଦଣ୍ଡ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:7
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:8
 msgid "Default directory to select an avatar image from"
 msgstr "ଅବତାର ଚିତ୍ର ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଡ଼ିରେକ୍ଟରୀ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:8
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:9
 msgid "Disable popup notifications when away"
 msgstr "ଦୂରରେ ଥିବା ସମୟରେ ପପଅପ ୱିଣ୍ଡୋ ବିଜ୍ଞପ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:9
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:10
 msgid "Disable sounds when away"
 msgstr "ଦୂରରେ ଥିବା ସମୟରେ ଧ୍ୱନିକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:10
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:11
 msgid "Empathy can publish the user's location"
-msgstr ""
+msgstr "Empathy ଚାଳକର ଅବସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରକାଶନ କରିପାରିବ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:11
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:12
 msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
-msgstr ""
+msgstr "Empathy ଅବସ୍ଥାନକୁ ଅନୁମାନ କରିବା ପାଇଁ GPS କୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:12
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:13
 msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
-msgstr ""
+msgstr "Empathy ଅବସ୍ଥାନକୁ ଅନୁମାନ କରିବା ପାଇଁ ସେଲ୍ୟୁଲାର ନେଟୱର୍କକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:13
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:14
 msgid "Empathy can use the network to guess the location"
-msgstr ""
+msgstr "Empathy ଅବସ୍ଥାନକୁ ଅନୁମାନ କରିବା ପାଇଁ ନେଟୱର୍କକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:14
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:15
 msgid "Empathy default download folder"
 msgstr "Empathy ପୂର୍ବନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆହରଣ ଫୋଲଡର"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:15
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:16
 msgid "Empathy has asked about importing accounts"
 msgstr "Empathy ଖାତାଗୁଡ଼ିକୁ ରପ୍ତାନି କରିବା ବିଷୟରେ ପଚାରିଥାଏ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:16
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:17
 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
 msgstr "Empathy ଆରମ୍ଭରେ ପଚାରିବା ଉଚିତ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:17
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:18
 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
-msgstr ""
+msgstr "Empathy ଅବସ୍ଥାନର ସଠିକତାକୁ କମ କରିବା ଉଚିତ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:18
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:19
 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
 msgstr "Empathy ଚାର୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋ ଚିତ୍ର ସଂକେତ ପରି ସମ୍ପର୍କର ଅବତାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:19
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:20
 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
-msgstr ""
+msgstr "WebKit ବିକାଶ ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:20
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:21
 msgid "Enable popup notifications for new messages"
 msgstr "ନୂତନ ସନ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପପଅପ ବିଜ୍ଞପ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:21
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:22
 msgid "Enable spell checker"
 msgstr "ବନାନ ଯାଞ୍ଚକର୍ତ୍ତାକୁ ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:22
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:23
 msgid "Hide main window"
 msgstr "ମୁଖ୍ଯ ୱିଣ୍ଡୋ ଲୁଚାନ୍ତୁ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:23
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:24
 msgid "Hide the main window."
 msgstr "ମୁଖ୍ଯ ୱିଣ୍ଡୋ ଲୁଚାନ୍ତୁ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:24
-msgid "NetworkManager should be used"
-msgstr "ନେଟୱର୍କ ପରିଚାଳକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ"
-
 #: ../data/empathy.schemas.in.h:25
+msgid "MC 4 accounts have been imported"
+msgstr "MC 4 ଖାତାକୁ ଆମଦାନୀ କରାସରିଛି"
+
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:26
+msgid "MC 4 accounts have been imported."
+msgstr "MC 4 ଖାତାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମଦାନୀ କରାସରିଛି।"
+
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:27
 msgid "Nick completed character"
 msgstr "ଉପନାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷର"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:26
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:28
 msgid "Open new chats in separate windows"
 msgstr "ନୁଆ ଚାଟଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ୱିଣ୍ଡୋରେ ଖୋଲନ୍ତୁ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:27
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:29
 msgid "Path of the adium theme to use"
 msgstr ""
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:28
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:30
 msgid "Path of the adium theme to use if the theme used for chat is adium."
 msgstr ""
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:29
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:31
 msgid "Play a sound for incoming messages"
 msgstr "ଆଗତ ସନ୍ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଶବ୍ଦ ଚଲାନ୍ତୁ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:30
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:32
 msgid "Play a sound for new conversations"
 msgstr "ନୂତନ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପାଇଁ ଧ୍ୱନି ଚଲାନ୍ତୁ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:31
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:33
 msgid "Play a sound for outgoing messages"
 msgstr "ଯାଉଥିବା ସନ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଧ୍ୱନି ଚଲାନ୍ତୁ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:32
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:34
 msgid "Play a sound when a contact logs in"
 msgstr "ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ଲଗ ଇନ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଧ୍ୱନି ଚଲାନ୍ତୁ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:33
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:35
 msgid "Play a sound when a contact logs out"
 msgstr "ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ଲଗ ଆଉଟ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଧ୍ୱନି ଚଲାନ୍ତୁ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:34
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:36
 msgid "Play a sound when we log in"
 msgstr "ଆମ୍ଭେ ଲଗଇନ୍ କରିବାବେଳେ ଏକ ଶବ୍ଦ ଚଲାନ୍ତୁ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:35
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:37
 msgid "Play a sound when we log out"
 msgstr "ଆମ୍ଭେ ଲଗଆଉଟ କରିବାବେଳେ ଏକ ଶବ୍ଦ ଚଲାନ୍ତୁ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:36
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:38
 msgid "Popup notifications if the chat isn't focused"
 msgstr "ପପଅପ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଯଦି ଚାର୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:37
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:39
 msgid "Popup notifications when a contact sign in"
 msgstr ""
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:38
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:40
 msgid "Popup notifications when a contact sign out"
 msgstr ""
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:39
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:41
 msgid "Salut account is created"
 msgstr "ସେଲ୍ୟୁଟ ଖାତା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:40
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:42
 msgid "Show avatars"
 msgstr "ଅବତାର ଦେଖାନ୍ତୁ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:41
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:43
 msgid "Show contact list in rooms"
 msgstr ""
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:42
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:44
 msgid "Show hint about closing the main window"
 msgstr "ମୁଖ୍ଯ ୱିଣ୍ଡୋ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଭାସ ଦିଅନ୍ତୁ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:43
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:45
 msgid "Show offline contacts"
 msgstr "ଅଫଲାଇନ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖାଅ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:44
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:46
 msgid "Spell checking languages"
 msgstr "ବନାନ ଯାଞ୍ଚକାରୀ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:45
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:47
 msgid "The default folder to save file transfers in."
 msgstr "ଫାଇଲ ପରିବହନକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫୋଲଡର।"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:46
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:48
 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
 msgstr "ଅଭତାର ପ୍ରତିଛବି ଦ୍ୱାରା ବଛାଯାଇଥିବା ଶେଷ ଡିରେକ୍ଟୋରୀ।"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:47
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:49
 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
 msgstr "ଚାର୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ଦର୍ଶାଯାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରସଙ୍ଗ।"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:48
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:50
 msgid "Use graphical smileys"
 msgstr "ଆଲେଖୀ ସ୍ମାଇଲିଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:49
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:51
 msgid "Use notification sounds"
 msgstr "ବିଜ୍ଞପ୍ତ ଶବ୍ଦ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:50
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:52
 msgid "Use theme for chat rooms"
 msgstr "ଚାଟ ଘରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:51
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:53
 msgid "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
 msgstr ""
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:52
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:54
 msgid "Whether or not Empathy can publish the user's location to his contacts."
 msgstr ""
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:53
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:55
 msgid "Whether or not Empathy can use the GPS to guess the location."
 msgstr ""
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:54
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:56
 msgid "Whether or not Empathy can use the cellular network to guess the location."
 msgstr ""
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:55
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:57
 msgid "Whether or not Empathy can use the network to guess the location."
 msgstr ""
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:56
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:58
 msgid ""
 "Whether or not Empathy has asked about importing accounts from other "
 "programs."
 msgstr "Empathy ଅନ୍ୟ ପ୍ରଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରୁ ଖାତା ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଉଚିତ କି ନୁହଁ।"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:57
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:59
 msgid ""
 "Whether or not Empathy should automatically log in to your accounts on "
 "startup."
 msgstr "ଆରମ୍ଭରେ Empathy ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ ଲଗଇନ ହେବା ଉଚିତ କି ନୁହଁ।"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:58
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:60
 msgid ""
 "Whether or not Empathy should reduce the location's accuracy for privacy "
 "reasons."
 msgstr ""
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:59
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:61
 msgid ""
 "Whether or not Empathy should use the avatar of the contact as the chat "
 "window icon."
 msgstr "Empathy ସମ୍ପର୍କର ଅଭତାରକୁ ଚାର୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋ ଚିତ୍ରସଂକେତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ କି ନୁହଁ।"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:60
-msgid "Whether or not the Salut account has been created on the first Empathy run."
-msgstr "ପ୍ରଥମ Empathy ଚାଳନାରେ ସେଲ୍ୟୁଟ ଖାତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉଚିତ କି ନୁହଁ।"
-
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:61
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:62
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Whether or not the network manager should be used to automatically "
+#| "disconnect/reconnect."
 msgid ""
-"Whether or not the network manager should be used to automatically "
+"Whether or not connectivity managers should be used to automatically "
 "disconnect/reconnect."
 msgstr "ନେଟୱର୍କ ପରିଚାଳକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ/ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ କି ନୁହଁ।"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:62
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:63
+msgid "Whether or not the Salut account has been created on the first Empathy run."
+msgstr "ପ୍ରଥମ Empathy ଚାଳନାରେ ସେଲ୍ୟୁଟ ଖାତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉଚିତ କି ନୁହଁ।"
+
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:64
 msgid ""
 "Whether or not to check words typed against the languages you want to check "
 "with."
 msgstr "ଆପଣ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ପ୍ରକାରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ କି ନୁହଁ।"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:63
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:65
 msgid "Whether or not to convert smileys into graphical images in conversations."
 msgstr "ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ଆଲେଖୀ ପ୍ରତିଛବିଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମାଇଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ କି ନୁହଁ।"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:64
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:66
 msgid "Whether or not to play a sound to notify for contacts logging in the network."
 msgstr "ନେଟୱର୍କରେ ଲଗଇନ ହେଉଥିବା ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଧ୍ୱନି ଚଲାଇବା ଉଚିତ କି ନୁହଁ।"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:65
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:67
 msgid ""
 "Whether or not to play a sound to notify for contacts logging off the "
 "network."
 msgstr "ନେଟୱର୍କରେ ଲଗଅଫ ହେଉଥିବା ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଧ୍ୱନି ଚଲାଇବା ଉଚିତ କି ନୁହଁ।"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:66
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:68
 msgid "Whether or not to play a sound to notify for events."
 msgstr "ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେବାକୁ ଧ୍ୱନି ଚାଲାଇବା ଉଚିତ କି ନୁହଁ।"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:67
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:69
 msgid "Whether or not to play a sound to notify for incoming messages."
 msgstr "ଆସୁଥିବା ସନ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେବାକୁ ଧ୍ୱନି ଚାଲାଇବା ଉଚିତ କି ନୁହଁ।"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:68
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:70
 msgid "Whether or not to play a sound to notify for new conversations."
 msgstr "ନୂତନ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେବାକୁ ଧ୍ୱନି ଚାଲାଇବା ଉଚିତ କି ନୁହଁ।"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:69
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:71
 msgid "Whether or not to play a sound to notify for outgoing messages."
 msgstr "ପଠାଯାଉଥିବା ସନ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେବାକୁ ଧ୍ୱନି ଚାଲାଇବା ଉଚିତ କି ନୁହଁ।"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:70
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:72
 msgid "Whether or not to play a sound when logging in a network."
 msgstr "ନେଟୱର୍କରେ ଲଗଇନ ହେବା ସମୟରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେବାକୁ ଧ୍ୱନି ଚାଲାଇବା ଉଚିତ କି ନୁହଁ।"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:71
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:73
 msgid "Whether or not to play a sound when logging off a network."
 msgstr "ନେଟୱର୍କରେ ଲଗଅଫ ହେବା ସମୟରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେବାକୁ ଧ୍ୱନି ଚାଲାଇବା ଉଚିତ କି ନୁହଁ।"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:72
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:74
 msgid "Whether or not to play sound notifications when away or busy."
 msgstr "ଦୂରରେ ଥିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ସମୟରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେବାକୁ ଧ୍ୱନି ଚାଲାଇବା ଉଚିତ କି ନୁହଁ।"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:73
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:75
 msgid "Whether or not to show a popup notification when a contact goes offline."
 msgstr ""
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:74
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:76
 msgid "Whether or not to show a popup notification when a contact goes online."
 msgstr ""
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:75
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:77
 msgid ""
 "Whether or not to show a popup notification when receiving a new message "
 "even if the chat is already opened, but not focused."
@@ -351,43 +364,43 @@ msgstr ""
 "ଗୋଟିଏ ନୂତନ ସନ୍ଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ପପଅପ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦର୍ଶାଇବା ଉଚିତ କି ନୁହଁ ଯଦି ଚାଟଟି "
 "ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲାଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇନାହିଁ।"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:76
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:78
 msgid "Whether or not to show a popup notification when receiving a new message."
 msgstr "ନୂତନ ସନ୍ଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ପପଅପ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦର୍ଶାଇବା ଉଚିତ କି ନୁହଁ।"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:77
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:79
 msgid ""
 "Whether or not to show avatars for contacts in the contact list and chat "
 "windows."
 msgstr "ସମ୍ପର୍କ ତାଲିକା ଏବଂ ଚାର୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋରେ ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅଭତାରଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଇବା ଉଚିତ କି ନୁହଁ।"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:78
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:80
 msgid "Whether or not to show contacts that are offline in the contact list."
 msgstr "ସମ୍ପର୍କ ତାଲିକାରେ ଅଫଲାଇନ ଥିବା ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଇବା ଉଚିତ କି ନୁହଁ।"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:79
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:81
 msgid "Whether or not to show popup notifications when away or busy."
 msgstr "ଦୂରରେ ଥିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ସମୟରେ ପପଅପ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଦର୍ଶାଇବା ଉଚିତ କି ନୁହଁ।"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:80
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:82
 msgid "Whether or not to show the contact list in chat rooms."
 msgstr ""
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:81
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:83
 msgid ""
 "Whether or not to show the message dialog about closing the main window with "
 "the 'x' button in the title bar."
 msgstr "ଶୀର୍ଷକ ପଟିରେ 'x' ବଟନ ସହିତ ମୂଖ୍ୟ ୱିଣ୍ଡୋକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ସନ୍ଦେଶ ସଂଳାପକୁ ଦର୍ଶାଇବା ଉଚିତ କି ନୁହଁ।"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:82
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:84
 msgid "Whether to show the contact list in compact mode or not."
 msgstr "ସମ୍ପର୍କ ତାଲିକାକୁ ସଂଗୁପ୍ତ ଧାରାରେ ଦର୍ଶାଇବା ଉଚିତ କି ନୁହଁ।"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:83
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:85
 msgid "Whether to use the theme for chat rooms or not."
 msgstr "ଚାର୍ଟରୁମ ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ କି ନୁହଁ।"
 
-#: ../data/empathy.schemas.in.h:84
+#: ../data/empathy.schemas.in.h:86
 msgid ""
 "Which criterium to use when sorting the contact list. Default is to use sort "
 "by the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will "
@@ -397,75 +410,79 @@ msgstr ""
 "ସମ୍ପର୍କନାମ ସହିତ ମୂଲ୍ୟ \"ନାମ\"କୁ ସଜାଡ଼ିବା। \"state\" ର ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟକୁ ଅବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯୋଗ "
 "ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ସଜାଡ଼ିବା।"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:838
+#: ../libempathy/empathy-account.c:1095
+msgid "Can't set an empty display name"
+msgstr ""
+
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:839
 msgid "The hash of the received file and the sent one do not match"
 msgstr ""
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1098
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1099
 msgid "File transfer not supported by remote contact"
 msgstr ""
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1156
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1157
 msgid "The selected file is not a regular file"
-msgstr ""
+msgstr "ବଚ୍ଛିତ ଫାଇଲଟି ଗୋଟିଏ ନିୟମିତ ଫାଇଲ ନୁହଁ"
 
-#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1165
+#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1166
 msgid "The selected file is empty"
-msgstr ""
+msgstr "ବଚ୍ଛିତ ପାଇଲଟି ଖାଲି ଅଛି"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-contact-list.c:843 ../src/empathy.c:289
+#: ../libempathy/empathy-tp-contact-list.c:844 ../src/empathy.c:285
 msgid "People nearby"
 msgstr "ନିକଟବର୍ତୀ ଲୋକ"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:279
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:280
 msgid "Socket type not supported"
-msgstr ""
+msgstr "ସକେଟ ପ୍ରକାର ସମର୍ଥିତ ନୁହଁ"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:398
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:399
 msgid "No reason was specified"
 msgstr "କୌଣସି କାରଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନାହିଁ"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:401
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:402
 msgid "The change in state was requested"
 msgstr "ଅବସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:404
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405
 msgid "You canceled the file transfer"
 msgstr "ଆପଣ ଫାଇଲ ପରିବହନକୁ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:407
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:408
 msgid "The other participant canceled the file transfer"
 msgstr "ଅନ୍ୟ ଅଂଶଦାତା ଫାଇଲ ପରିବହନକୁ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:410
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:411
 msgid "Error while trying to transfer the file"
 msgstr "ଫାଇଲକୁ ପରିବହନ କରିବା ସମୟରେ ତ୍ରୁଟି"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:413
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:414
 msgid "The other participant is unable to transfer the file"
 msgstr "ଅନ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଏହି ଫାଇଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ"
 
-#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:416
+#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:417
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "ଅଜ୍ଞାତ କାରଣ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:265
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:235
 msgid "Available"
 msgstr "ଉପଲବ୍ଧ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:267
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:237
 msgid "Busy"
 msgstr "ବ୍ଯସ୍ତ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:270
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:240
 msgid "Away"
 msgstr "ଅନୁପସ୍ଥିତ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:272
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:242
 msgid "Hidden"
 msgstr "ଲୁକ୍କାଇତ"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:274
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:244
 msgid "Offline"
 msgstr "ଅଫଲାଇନ"
 
@@ -473,8 +490,8 @@ msgstr "ଅଫଲାଇନ"
 #, c-format
 msgid "%d second ago"
 msgid_plural "%d seconds ago"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "%d ସେକଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ"
+msgstr[1] "%d ସେକଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ"
 
 #: ../libempathy/empathy-time.c:142
 #, c-format
@@ -487,8 +504,8 @@ msgstr[1] "%d ମିନଟ ପୂର୍ବେ"
 #, c-format
 msgid "%d hour ago"
 msgid_plural "%d hours ago"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "%d ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ"
+msgstr[1] "%d ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ"
 
 #: ../libempathy/empathy-time.c:152
 #, c-format
@@ -501,8 +518,8 @@ msgstr[1] "%d ଦିନ ପୂର୍ବେ"
 #, c-format
 msgid "%d week ago"
 msgid_plural "%d weeks ago"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "%d ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବେ"
+msgstr[1] "%d ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବେ"
 
 #: ../libempathy/empathy-time.c:162
 #, c-format
@@ -515,77 +532,118 @@ msgstr[1] "%d ମାସ ପୂର୍ବେ"
 msgid "in the future"
 msgstr "ଭବିଷ୍ୟତରେ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:426
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:424
 msgid "All"
 msgstr "ସମସ୍ତ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:302
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:354
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:448
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:504
 #, c-format
 msgid "%s:"
 msgstr "%s:"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1224
+msgid "Enabled"
+msgstr "ସକ୍ରିୟ"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
+msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> MyScreenName</span>"
+msgstr "<span size=\"small\"><b>ଉଦାହରଣ:</b> MyScreenName</span>"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-salut.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
 msgid "Advanced"
 msgstr "ଉନ୍ନତ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
 msgid "Pass_word:"
 msgstr "ପ୍ରବେଶ ସଙ୍କେତ (_w):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
 msgid "Screen _Name:"
 msgstr "ପରଦା ନାମ (_N):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
+msgid "What is your AIM password?"
+msgstr "ଆପଣଙ୍କର AIM ପ୍ରବେଶ ସଂକେତ କଣ?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
+msgid "What is your AIM screen name?"
+msgstr "ଆପଣଙ୍କର AIM ପରଦା ନାମ କଣ?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:15
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
 msgid "_Port:"
 msgstr "ସଂଯୋଗିକୀ (_P):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:16
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:12
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
 msgid "_Server:"
 msgstr "ସେବକ (_S):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:2
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
+msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> username</span>"
+msgstr "<span size=\"small\"><b>ଉଦାହରଣ:</b> username</span>"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
 msgid "Login I_D:"
 msgstr "ଲଗଇନ୍ I_D: "
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
+msgid "What is your GroupWise User ID?"
+msgstr "ଆପଣଙ୍କର GroupWise ଚାଳକ ID କଣ?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
+msgid "What is your GroupWise password?"
+msgstr "ଆପଣଙ୍କର GroupWise ପ୍ରବେଶ ସଂକେତ କଣ?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
+msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> 123456789</span>"
+msgstr "<span size=\"small\"><b>ଉଦାହରଣ:</b> 123456789</span>"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
 msgid "ICQ _UIN:"
 msgstr "ICS_UIN:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
+msgid "What is your ICQ UIN?"
+msgstr "ଆପଣଙ୍କର ICQ UIN କଣ?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
+msgid "What is your ICQ password?"
+msgstr "ଆପଣଙ୍କର ICQ ପ୍ରବେଶସଂକେତ କଣ?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
 msgid "_Charset:"
 msgstr "ଅକ୍ଷରମାଳା (_C):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.c:240
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.c:244
 msgid "New Network"
 msgstr "ନୁଆ ଜାଲକ"
 
@@ -621,84 +679,136 @@ msgstr "ପ୍ରକ୍ରୁତ ନାମ:"
 msgid "Servers"
 msgstr "ସେବକ ମାନେ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
+msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> user@jabber.org</span>"
+msgstr "<span size=\"small\"><b>ଉଦାହରଣ:</b> user@jabber.org</span>"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:4
 msgid "Override server settings"
-msgstr ""
+msgstr "ସର୍ଭର ବିନ୍ୟାସକୁ ଦାବିଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
 msgid "Pri_ority:"
 msgstr "ଅଗ୍ରାଧିକାର (_o):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
 msgid "Reso_urce:"
 msgstr "ସମ୍ବଳ (_u):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
 msgid "Use old SS_L"
 msgstr "ପୁରୁଣା SSL ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ (_L)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
+msgid "What is your Jabber ID?"
+msgstr "ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ବର ID କଣ?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
+msgid "What is your Jabber password?"
+msgstr "ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ବର ପ୍ରବେଶସଂକେତ କଣ?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
+msgid "What is your desired Jabber ID?"
+msgstr "ଆପଣଙ୍କର ଆଶାମୁତାବକ ଜବ୍ବର ID କଣ?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
+msgid "What is your desired Jabber password?"
+msgstr "ଆପଣଙ୍କର ଆଶାମୁତାବକ ଜବ୍ବର ପ୍ରବେଶ ସଂକେତ କଣ?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:13
 msgid "_Encryption required (TLS/SSL)"
 msgstr "ସଂଗୁପ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ (TLS/SSL) (_E)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
 msgid "_Ignore SSL certificate errors"
 msgstr "SSL ପ୍ରମାଣପତ୍ର ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତୁ (_I)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-salut.ui.h:2
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
+msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> user@hotmail.com</span>"
+msgstr "<span size=\"small\"><b>ଉଦାହରଣ:</b> user@hotmail.com</span>"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
+msgid "What is your Windows Live password?"
+msgstr "ଆପଣଙ୍କର Windows ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରବେଶ ସଂକେତ କଣ?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
+msgid "What is your Windows Live user name?"
+msgstr "ଆପଣଙ୍କର Windows ଜୀବନ୍ତ ଚାଳକ ନାମ କଣ?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
 msgid "_Email:"
 msgstr "ଇ-ମେଲ (_E):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-salut.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
 msgid "_First Name:"
 msgstr "ପ୍ରଥମ ନାମ (_F):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-salut.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
 msgid "_Jabber ID:"
 msgstr "ଜବ୍ବର ID (_J):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-salut.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
 msgid "_Last Name:"
 msgstr "ଶେଷ ନାମ (_L):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-salut.ui.h:6
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
 msgid "_Nickname:"
 msgstr "ଡାକ ନାମ (_N):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-salut.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
 msgid "_Published Name:"
 msgstr "ପ୍ରକାଶିତ ନାମ (_P):"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
+msgid "<span size=\"small\"><b>Example:</b> user@my.sip.server</span>"
+msgstr "<span size=\"small\"><b>ଉଦାହରଣ:</b> user@my.sip.server</span>"
+
 #. look up the DNS SRV record at the service's domain for the host name of a STUN server.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
 msgid "Discover STUN"
 msgstr "STUN କୁ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
 msgid "STUN Server:"
 msgstr " STUN ସର୍ଭର"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
 msgid "STUN port:"
 msgstr "STUN ସଂଯୋଗିକୀ:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
+msgid "What is your SIP account password?"
+msgstr "ଆପଣଙ୍କର SIP ଖାତା ପ୍ରବେଶ ସଂକେତ କଣ?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
+msgid "What is your SIP login ID?"
+msgstr "ଆପଣଙ୍କର SIP ଲଗଇନ ID କଣ?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
 msgid "_Username:"
 msgstr "ଚାଳକ ନାମ (_U):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
 msgid "Use _Yahoo Japan"
 msgstr "Yahoo ଜାପାନ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ (_Y)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
+msgid "What is your Yahoo! ID?"
+msgstr "ଆପଣଙ୍କର Yahoo! ID କଣ?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
+msgid "What is your Yahoo! password?"
+msgstr "ଆପଣଙ୍କର Yahoo! ପ୍ରବେଶ ସଂକେତ କଣ?"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
 msgid "Yahoo I_D:"
 msgstr "Yahoo I_D:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
 msgid "_Ignore conference and chatroom invitations"
 msgstr "ସମ୍ମେଳନ ଏବଂ ଚାର୍ଟକକ୍ଷ ଆମନ୍ତ୍ରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତୁ (_I)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
 msgid "_Room List locale:"
 msgstr "କକ୍ଷ ତାଲିକା ଲୋକେଲ (_R):"
 
@@ -733,95 +843,101 @@ msgstr "ବଡ଼କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:186
 msgid "Failed to reconnect this chat"
-msgstr ""
+msgstr "ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାରେ ବିଫଳ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:412
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:413
 msgid "Unsupported command"
-msgstr ""
+msgstr "ଅସମର୍ଥିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:548
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:549
 msgid "offline"
 msgstr "ଅଫ ଲାଇନ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:551
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:552
 msgid "invalid contact"
 msgstr "ତ୍ରୁଟିପୁର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:554
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:555
 msgid "permission denied"
 msgstr "ଅନୁମତି ନାହିଁ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:557
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:558
 msgid "too long message"
 msgstr "ଅତ୍ଯାଧିକ ଲମ୍ବା ସନ୍ଦେଶ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:560
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:561
 msgid "not implemented"
 msgstr "ନିଷ୍ପାଦନ କରାଯାଇ ନାହିଁ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:563
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:564
 msgid "unknown"
 msgstr "ଅଜଣା"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:567
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:568
 #, c-format
 msgid "Error sending message '%s': %s"
 msgstr "ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇବାରେ ତ୍ରୁଟି '%s': %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:597
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:598
 #, c-format
 msgid "Topic set to: %s"
 msgstr "ରେ ବିଷୟ ସେଟ କରାଯାଇଥାଏ: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:599
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:600
 msgid "No topic defined"
 msgstr "କୌଣସି ବିଷୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇନାହିଁ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:969
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:970
 msgid "(No Suggestions)"
-msgstr ""
+msgstr "(କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1023
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1024
 msgid "Insert Smiley"
 msgstr "Smiley କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ"
 
 #. send button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1041
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1480
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1042
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1471
 msgid "_Send"
 msgstr "ପଠାନ୍ତୁ (_S)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1075
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1076
 msgid "_Spelling Suggestions"
-msgstr ""
+msgstr "ବନାନ ପ୍ରସ୍ତାବ (_S)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1190
-#, fuzzy, c-format
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1191
+#, c-format
 #| msgid "Contact disconnected"
 msgid "%s has disconnected"
-msgstr "ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ"
+msgstr "%s ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1194
+#. translators: reverse the order of these arguments
+#. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
+#.
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1198
 #, c-format
-msgid "%s was kicked by %s"
-msgstr ""
+msgid "%1$s was kicked by %2$s"
+msgstr "%1$s %2$s ଦ୍ୱାରା ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1197
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1201
 #, c-format
 msgid "%s was kicked"
-msgstr ""
+msgstr "%s କୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1202
+#. translators: reverse the order of these arguments
+#. * if the banned should come before the banner in your locale.
+#.
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1209
 #, c-format
-msgid "%s was banned by %s"
-msgstr ""
+msgid "%1$s was banned by %2$s"
+msgstr "%1$s %2$s ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1205
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1212
 #, c-format
 msgid "%s was banned"
-msgstr ""
+msgstr "%s ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1209
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1216
 #, c-format
 msgid "%s has left the room"
 msgstr "%s କଠୋରିକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିସାରିଛନ୍ତି"
@@ -831,42 +947,42 @@ msgstr "%s କଠୋରିକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିସାରି
 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
 #. * please let us know. :-)
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1218
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1225
 #, c-format
 msgid " (%s)"
-msgstr ""
+msgstr " (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1241
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1248
 #, c-format
 msgid "%s has joined the room"
 msgstr "%s କଠୋରିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1374 ../src/empathy-call-window.c:1274
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1381 ../src/empathy-call-window.c:1277
 msgid "Disconnected"
 msgstr "ଅସଂଯୋଜିତ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1809
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1817
 msgid "Connected"
 msgstr "ସଂଯୋଗିତ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1859
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1867
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:502
 msgid "Conversation"
 msgstr "କଥୋପକଥନ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.ui.h:1 ../src/empathy-chat-window.c:472
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.ui.h:1 ../src/empathy-chat-window.c:471
 msgid "Topic:"
 msgstr "ବିଷୟ:"
 
 #. Copy Link Address menu item
 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:316
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:267
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:266
 msgid "_Copy Link Address"
 msgstr "ସଂଯୋଗ ଠିକଣାକୁ ନକଲ କରନ୍ତୁ (_C)"
 
 #. Open Link menu item
 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:323
-#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:275
+#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:274
 msgid "_Open Link"
 msgstr "ସଂଯୋଗକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ (_O)"
 
@@ -876,16 +992,16 @@ msgstr "ସଂଯୋଗକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ (_O)"
 msgid "%A %B %d %Y"
 msgstr "%A %B %d %Y"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:179
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:238
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:177
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:236
 msgid "Edit Contact Information"
 msgstr "ସମ୍ପର୍କ ସୂଚନା ସମ୍ପାଦିତ କରନ୍ତୁ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:289
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:287
 msgid "Personal Information"
 msgstr "ବ୍ଯକ୍ତିଗତ ସୂଚନା"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:394
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:392
 msgid "New Contact"
 msgstr "ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ"
 
@@ -934,12 +1050,12 @@ msgstr "ଆଳାପ (_C)"
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:253
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Audio Call"
-msgstr ""
+msgstr "ଧ୍ୱନି ଡାକ (_A)"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:285
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Video Call"
-msgstr ""
+msgstr "ଭିଡିଓ ଡାକ (_V)"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:324
 msgid "_View Previous Conversations"
@@ -951,7 +1067,7 @@ msgstr "ଫାଇଲ ପଠାନ୍ତୁ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:369
 msgid "Share my desktop"
-msgstr ""
+msgstr "ମୋର ଡେସ୍କଟପକୁ ସହଭାଗ କରନ୍ତୁ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:397
 msgid "Infor_mation"
@@ -987,13 +1103,13 @@ msgid "Select"
 msgstr "ମନୋନୀତ କର"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1009
-#: ../src/empathy-main-window.c:1023
+#: ../src/empathy-main-window.c:1019
 msgid "Group"
 msgstr "ସମୂହ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1260
 msgid "Country ISO Code:"
-msgstr ""
+msgstr "ଦେଶର ISO ସଂକେତ:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1262
 msgid "Country:"
@@ -1013,7 +1129,7 @@ msgstr "ଅଂଚଳ:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1270
 msgid "Postal Code:"
-msgstr ""
+msgstr "ଡାକଘର ସଂକେତ:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1272
 msgid "Street:"
@@ -1021,15 +1137,15 @@ msgstr "ସାହି:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1274
 msgid "Building:"
-msgstr ""
+msgstr "ଅଟ୍ଟାଳିକା:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1276
 msgid "Floor:"
-msgstr ""
+msgstr "ମେଜିଆ:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1278
 msgid "Room:"
-msgstr ""
+msgstr "କୋଠରୀ:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1280
 msgid "Text:"
@@ -1045,7 +1161,7 @@ msgstr "ୟୁ.ଆର.ଆଇ.:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1286
 msgid "Accuracy Level:"
-msgstr ""
+msgstr "ସଠିକତା ସ୍ତର:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1288
 msgid "Error:"
@@ -1053,11 +1169,11 @@ msgstr "ତୃଟି:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1290
 msgid "Vertical Error (meters):"
-msgstr ""
+msgstr "ଭୂଲମ୍ବ ତ୍ରୁଟି (ମିଟର):"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1292
 msgid "Horizontal Error (meters):"
-msgstr ""
+msgstr "ସମାନ୍ତରାଳ ତ୍ରୁଟି (ମିଟର):"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1294
 msgid "Speed:"
@@ -1065,15 +1181,15 @@ msgstr "ବେଗ:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1296
 msgid "Bearing:"
-msgstr ""
+msgstr "ବେରିଙ୍ଗ:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1298
 msgid "Climb Speed:"
-msgstr ""
+msgstr "ଚଢ଼ିବା ଗତି:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1300
 msgid "Last Updated on:"
-msgstr ""
+msgstr "ଅନ୍ତିମଥର ଅଦ୍ୟତିତ ତାରିଖ:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1302
 msgid "Longitude:"
@@ -1085,23 +1201,23 @@ msgstr "ଅକ୍ଷାଂଶ:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1306
 msgid "Altitude:"
-msgstr ""
+msgstr "ଉଚ୍ଚତା:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1353
 msgid "<b>Location</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>ଅବସ୍ଥାନ</b>"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1366
 msgid "<b>Location</b>, "
-msgstr ""
+msgstr "<b>ଅବସ୍ଥାନ</b>, "
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1416
 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
-msgstr ""
+msgstr "%B %e, %Y at %R UTC"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
 msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
-msgstr ""
+msgstr "<b>ଅବସ୍ଥାନ</b> ରେ (ତାରିଖ)\t"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.ui.h:1
@@ -1120,20 +1236,20 @@ msgstr "ଜନ୍ମଦିନ:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
 msgid "Client Information"
-msgstr ""
+msgstr "ଗ୍ରାହକ ସୂଚନା"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
 msgid "Client:"
 msgstr "ଗ୍ରାହକ:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:7
-#: ../src/empathy-main-window.c:1006
+#: ../src/empathy-main-window.c:1002
 msgid "Contact"
 msgstr "ସମ୍ପର୍କ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
 msgid "Contact Details"
-msgstr ""
+msgstr "ଯୋଗାଯୋଗ ବିବରଣୀ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
 msgid "Email:"
@@ -1180,24 +1296,24 @@ msgstr "ଉଏବସାଇଟ:"
 msgid "_Add Group"
 msgstr "ସମୂହକୁ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ (_A)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:283
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:281
 msgid "new server"
 msgstr "ନୁଆ ସର୍ଭର"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:510
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:508
 msgid "Server"
 msgstr "ସେବକ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:525
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:523
 msgid "Port"
 msgstr "ସଂଯୋଗିକୀ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:538
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:536
 msgid "SSL"
 msgstr "SSL"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:495
-#: ../src/empathy-import-dialog.c:285
+#: ../src/empathy-import-widget.c:321
 msgid "Account"
 msgstr "ହିସାବ ଖାତା"
 
@@ -1243,34 +1359,34 @@ msgstr "ନୁଆ କଥୋପକଥନ"
 #. COL_DISPLAY_MARKUP
 #. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
 #. COL_TYPE
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:172
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:208
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:176
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:212
 msgid "Custom Message..."
-msgstr ""
+msgstr "ସନ୍ଦେଶକୁ ଇଚ୍ଛାମୁତାବକ କରନ୍ତୁ..."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:225
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:227
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:229
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:231
 msgid "Edit Custom Messages..."
-msgstr ""
+msgstr "ଇଚ୍ଛାମୁତାବକ ସନ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ..."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:326
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:330
 msgid "Click to remove this status as a favorite"
 msgstr ""
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:335
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:339
 msgid "Click to make this status a favorite"
 msgstr ""
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:369
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:373
 msgid "Set status"
-msgstr ""
+msgstr "ସ୍ଥିତି ସେଟ କରନ୍ତୁ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:782
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:794
 msgid "Set your presence and current status"
-msgstr ""
+msgstr "ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ସେଟକରନ୍ତୁ"
 
 #. Custom messages
-#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1017
+#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1043
 msgid "Custom messages..."
 msgstr "ଇଚ୍ଛାରୂପ ସନ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକ..."
 
@@ -1316,27 +1432,19 @@ msgstr "ସ୍ୱର କଲ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:362
 msgid "Enter Custom Message"
-msgstr ""
+msgstr "ଇଚ୍ଛାମୁତାବକ ସନ୍ଦେଶ ଭରଣ କରନ୍ତୁ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:521
 msgid "Edit Custom Messages"
-msgstr ""
+msgstr "ଇଚ୍ଛାମୁତାବକ ସନ୍ଦେଶ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
 msgid "Add _New Preset"
-msgstr ""
+msgstr "ନୂତନ ପୂର୍ବନିଶ୍ଚିତ (_N)"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:2
 msgid "Saved Presets"
-msgstr ""
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:3
-msgid "gtk-add"
-msgstr ""
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:4
-msgid "gtk-remove"
-msgstr ""
+msgstr "ସଂରକ୍ଷିତ ପୂର୍ବନିଶ୍ଚିତ"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:67
 msgid "Classic"
@@ -1354,17 +1462,17 @@ msgstr "ସଫା"
 msgid "Blue"
 msgstr "ନୀଳ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1382
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1373
 msgid "Unable to open URI"
 msgstr "ୟୁ.ଆର୍.ଆଇ. ଖୋଲିବାରେ ଅସମର୍ଥ"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1472
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1463
 msgid "Select a file"
 msgstr "ଏକ ଫାଇଲ ମନୋନୀତ କର"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1532
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1523
 msgid "Select a destination"
-msgstr ""
+msgstr "ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ବାଛନ୍ତୁ"
 
 #: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
 msgid "Current Locale"
@@ -1549,7 +1657,7 @@ msgid "Megaphone"
 msgstr "Megaphone"
 
 #: ../megaphone/data/GNOME_Megaphone_Applet.server.in.in.h:2
-#: ../megaphone/src/megaphone-applet.c:519
+#: ../megaphone/src/megaphone-applet.c:518
 msgid "Talk!"
 msgstr "କୁହନ୍ତୁ!"
 
@@ -1567,11 +1675,11 @@ msgstr "ସୂଚନା (_I)"
 msgid "_Preferences"
 msgstr "ପସନ୍ଦ (_P)"
 
-#: ../megaphone/src/megaphone-applet.c:168
+#: ../megaphone/src/megaphone-applet.c:166
 msgid "Please configure a contact."
 msgstr "ଦୟାକରି ଏକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିନ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ"
 
-#: ../megaphone/src/megaphone-applet.c:258
+#: ../megaphone/src/megaphone-applet.c:256
 msgid "Select contact..."
 msgstr "ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଚୟନ କରନ୍ତୁ..."
 
@@ -1580,27 +1688,26 @@ msgid "Presence"
 msgstr "ଉପସ୍ଥିତି"
 
 #: ../nothere/data/GNOME_NotHere_Applet.server.in.in.h:2
-#: ../nothere/src/nothere-applet.c:106
+#: ../nothere/src/nothere-applet.c:105
 msgid "Set your own presence"
 msgstr "ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସେଟକରନ୍ତୁ"
 
-#: ../src/empathy.c:567
+#: ../src/empathy.c:588
 msgid "Don't connect on startup"
 msgstr "ଆରମ୍ଭରେ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ"
 
-#: ../src/empathy.c:571
+#: ../src/empathy.c:592
 msgid "Don't show the contact list on startup"
 msgstr "ଆରମ୍ଭରେ ସମ୍ପର୍କ ତାଲିକା ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ନାହିଁ"
 
-#: ../src/empathy.c:575
+#: ../src/empathy.c:596
 msgid "Show the accounts dialog"
 msgstr "ଖାତା ସଂଳାପ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ"
 
-#: ../src/empathy.c:587
-#, fuzzy
+#: ../src/empathy.c:608
 #| msgid "- Empathy Instant Messenger"
 msgid "- Empathy IM Client"
-msgstr "- Empathy ତୀବ୍ର ସନ୍ଦେଶ ବାହକ"
+msgstr "- Empathy IM ଗ୍ରାହକ"
 
 #: ../src/empathy-about-dialog.c:83
 msgid ""
@@ -1644,21 +1751,134 @@ msgstr "GNOME ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ତୀବ୍ର ସନ୍ଦେଶ 
 msgid "translator-credits"
 msgstr "ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ବେହେରା <arya_subhransu@yahoo.co.in>"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:392
-msgid "Enabled"
-msgstr "ସକ୍ରିୟ"
+#. translators: this is followed by the "while ..." strings some lines
+#. * down this file.
+#.
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:121
+msgid "There has been an error "
+msgstr "ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:402 ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
-msgid "Accounts"
-msgstr "ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡିକ"
+#. translators: this follows the "There has been an error " string
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:125
+msgid "while importing the accounts."
+msgstr ""
+
+#. translators: this follows the "There has been an error " string
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:129
+msgid "while parsing the account details."
+msgstr ""
+
+#. translators: this follows the "There has been an error " string
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:133
+msgid "while creating the account."
+msgstr ""
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:151
+#, c-format
+msgid "The error message was: <span style=\"italic\">%s</span>"
+msgstr ""
 
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:159
+msgid ""
+"You can either go back and try to enter your accounts' details again or quit "
+"this wizard and add accounts later from the Edit menu."
+msgstr ""
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:194
+msgid "An error occurred"
+msgstr "ଗୋଟିଏ ତ୍ରୁଟି ପରିଲିଖିତ ହେଲା"
+
+#. Create account
 #. To translator: %s is the protocol name
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:837
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:330
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1084
 #, c-format
 msgid "New %s account"
 msgstr "ନୁଆ %s ଖାତା"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:950
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:397
+msgid "What kind of chat account do you have?"
+msgstr ""
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:403
+msgid "Do you have any other chat accounts you want to set up?"
+msgstr ""
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:409
+msgid "Enter your account details"
+msgstr ""
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:414
+#, fuzzy
+#| msgid "%s is calling you, do you want to answer?"
+msgid "What kind of chat account do you want to create?"
+msgstr "%s ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଅଛି, ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି?"
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:420
+#, fuzzy
+#| msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
+msgid "Do you want to create other chat accounts?"
+msgstr "ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ସମ୍ପର୍କ '%s'କୁ କାଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି?"
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:427
+msgid "Enter the details for the new account"
+msgstr ""
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:513
+msgid ""
+"With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and "
+"colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat "
+"programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video "
+"calls."
+msgstr ""
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:530
+msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
+msgstr ""
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:553
+msgid "Yes, import my account details from "
+msgstr ""
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:574
+msgid "Yes, I'll enter my account details now"
+msgstr ""
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:596
+#, fuzzy
+#| msgid "Show and edit accounts"
+msgid "No, I want a new account"
+msgstr "ଖାତା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ"
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:606
+msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
+msgstr ""
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:627
+msgid "Select the accounts you want to import:"
+msgstr ""
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:714
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:496
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:497
+msgid "Yes"
+msgstr "ହଁ"
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:721
+msgid "No, that's all for now"
+msgstr ""
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:914
+msgid "Welcome to Empathy"
+msgstr ""
+
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:923
+#, fuzzy
+#| msgid "Import Accounts"
+msgid "Import your existing accounts"
+msgstr "ଖାତାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମଦାନି କରନ୍ତୁ"
+
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:606
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to remove your %s account!\n"
@@ -1667,7 +1887,7 @@ msgstr ""
 "ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର %s ଖାତାକୁ କାଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି!\n"
 "ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କି ଆପଣ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି?"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:956
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:612
 msgid ""
 "Any associated conversations and chat rooms will NOT be removed if you "
 "decide to proceed.\n"
@@ -1681,31 +1901,23 @@ msgstr ""
 "ଆପଣ ସେହି ଖାତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତି ସମୟରେ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମନେ କଲେ, ସେମାନେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ "
 "ରହିବେ।"
 
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
+msgid "Accounts"
+msgstr "ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡିକ"
+
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
-msgid "Add Account"
-msgstr "ଆକାଉଣ୍ଟ ୟୋଗ କର"
+msgid "Add new"
+msgstr ""
 
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
 msgid "Cr_eate"
 msgstr "ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ (_r)"
 
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
-msgid "Gmail"
-msgstr ""
-
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
-msgid "Import Accounts..."
-msgstr "ଖାତାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମଦାନି କରନ୍ତୁ..."
-
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
 msgid "No protocol installed"
 msgstr ""
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:7
-msgid "Settings"
-msgstr "ସେଟିଙ୍ଗଗୁଡିକ"
-
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:8
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
 msgid ""
 "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
 "you want to use."
@@ -1713,22 +1925,24 @@ msgstr ""
 "ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଖାତା ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋଟୋକଲ "
 "ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ।"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:9
-msgid "Type:"
-msgstr "ପ୍ରକାର:"
-
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:10
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
 msgid "_Add..."
 msgstr "ଯୋଗ କରନ୍ତୁ (_A)..."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:11
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:7
 msgid "_Create a new account"
 msgstr ""
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:12
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:8
 msgid "_Reuse an existing account"
 msgstr ""
 
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:9
+#, fuzzy
+#| msgid "Account"
+msgid "account"
+msgstr "ହିସାବ ଖାତା"
+
 #: ../src/empathy-call-window.c:426
 msgid "Contrast"
 msgstr "ସ୍ପଷ୍ଟତା"
@@ -1765,17 +1979,20 @@ msgstr "ଧ୍ବନି ନିବେଶ"
 msgid "Video input"
 msgstr "ଭିଡ଼ିଓ ନିବେଶ"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:866
+#. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string is used
+#. * in the window title
+#: ../src/empathy-call-window.c:868
 #, c-format
 msgid "Call with %s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:935
+#. translators: Call is a noun. This string is used in the window title
+#: ../src/empathy-call-window.c:938
 msgid "Call"
 msgstr "ଡାକରା"
 
 #. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
-#: ../src/empathy-call-window.c:1387
+#: ../src/empathy-call-window.c:1390
 #, c-format
 msgid "Connected — %d:%02dm"
 msgstr ""
@@ -1808,12 +2025,12 @@ msgstr "_କଲ"
 msgid "_View"
 msgstr "ଦ୍ରୁଶ୍ଯ (_V)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:344
+#: ../src/empathy-chat-window.c:343
 #, c-format
 msgid "Conversations (%d)"
 msgstr "କଥୋପକଥନ (%d)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:476
+#: ../src/empathy-chat-window.c:475
 msgid "Typing a message."
 msgstr "ଏକ ସନ୍ଦେଶ ଟାଇପ କରୁଅଛି."
 
@@ -1905,75 +2122,75 @@ msgstr "ସ୍ବୟଂ-ସଂଯୋଗ"
 msgid "Manage Favorite Rooms"
 msgstr "ମନପସନ୍ଦ କଠୋରିଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:321
+#: ../src/empathy-event-manager.c:322
 msgid "Incoming call"
 msgstr "ଆଗତ କଲ"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:324
+#: ../src/empathy-event-manager.c:325
 #, c-format
 msgid "%s is calling you, do you want to answer?"
 msgstr "%s ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଅଛି, ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି?"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:331
+#: ../src/empathy-event-manager.c:332
 msgid "_Reject"
 msgstr "ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ (_R)"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:337
+#: ../src/empathy-event-manager.c:338
 msgid "_Answer"
 msgstr "ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ (_A)"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:452
+#: ../src/empathy-event-manager.c:453
 #, c-format
 msgid "Incoming call from %s"
 msgstr "%s ଠାରୁ ଆଗତ କଲ"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:496
+#: ../src/empathy-event-manager.c:497
 #, c-format
 msgid "%s is offering you an invitation"
 msgstr "%s ଆପଣଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଅଛି"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:502
+#: ../src/empathy-event-manager.c:503
 msgid "An external application will be started to handle it."
 msgstr "ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାହ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ।"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:507
+#: ../src/empathy-event-manager.c:508
 msgid "You don't have the needed external application to handle it."
 msgstr "ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବାହ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ନାହିଁ।"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:634
+#: ../src/empathy-event-manager.c:635
 msgid "Room invitation"
 msgstr "କଠୋରି ଆମନ୍ତ୍ରଣ"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:637
+#: ../src/empathy-event-manager.c:638
 #, c-format
 msgid "%s is inviting you to join %s"
 msgstr "%s ଆପଣଙ୍କୁ %s ରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:645
+#: ../src/empathy-event-manager.c:646
 msgid "_Decline"
 msgstr "_ଅସ୍ବୀକାର"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:650
+#: ../src/empathy-event-manager.c:651
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
 msgid "_Join"
 msgstr "ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ (_J)"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:689
+#: ../src/empathy-event-manager.c:690
 #, c-format
 msgid "%s invited you to join %s"
 msgstr "%s ଆପଣଙ୍କୁ %s ରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:715
+#: ../src/empathy-event-manager.c:716
 #, c-format
 msgid "Incoming file transfer from %s"
 msgstr "%sରୁ ଆସୁଥିବା ଫାଇଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:895
+#: ../src/empathy-event-manager.c:896
 #, c-format
 msgid "Subscription requested by %s"
 msgstr "%s ଦ୍ୱାରା ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ସଦସ୍ୟତା"
 
-#: ../src/empathy-event-manager.c:899
+#: ../src/empathy-event-manager.c:900
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -1983,13 +2200,13 @@ msgstr ""
 "ସନ୍ଦେଶ: %s"
 
 #. someone is logging off
-#: ../src/empathy-event-manager.c:935
+#: ../src/empathy-event-manager.c:936
 #, c-format
 msgid "%s is now offline."
 msgstr ""
 
 #. someone is logging in
-#: ../src/empathy-event-manager.c:951
+#: ../src/empathy-event-manager.c:952
 #, c-format
 msgid "%s is now online."
 msgstr ""
@@ -2105,92 +2322,104 @@ msgstr "ଫାଇଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ"
 msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
 msgstr "କାଢ଼ିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ତାଲିକାରୁ ବାତିଲ ଏବଂ ବିଫଳ ଫାଇଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ"
 
+#: ../src/empathy-import-dialog.c:84
+msgid ""
+"No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
+"importing accounts from Pidgin."
+msgstr ""
+"ଆମଦାନୀ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଖାତା ମିଳୁନାହିଁ। Empathy ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଖାତାଗୁଡ଼ିକୁ Pidginରୁ ଆମଦାନୀ "
+"କରିବାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ।"
+
+#: ../src/empathy-import-dialog.c:199
+msgid "Import Accounts"
+msgstr "ଖାତାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମଦାନି କରନ୍ତୁ"
+
 #. Translators: this is the header of a treeview column
-#: ../src/empathy-import-dialog.c:263
+#: ../src/empathy-import-widget.c:301
 msgid "Import"
 msgstr "ଆୟତ କରନ୍ତୁ"
 
-#: ../src/empathy-import-dialog.c:272
+#: ../src/empathy-import-widget.c:310
 msgid "Protocol"
 msgstr "ପ୍ରୋଟୋକଲ"
 
-#: ../src/empathy-import-dialog.c:298
+#: ../src/empathy-import-widget.c:334
 msgid "Source"
 msgstr "ଉତ୍ସ"
 
-#: ../src/empathy-import-dialog.c:392
-msgid ""
-"No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
-"importing accounts from Pidgin."
-msgstr ""
-"ଆମଦାନୀ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଖାତା ମିଳୁନାହିଁ। Empathy ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଖାତାଗୁଡ଼ିକୁ Pidginରୁ ଆମଦାନୀ "
-"କରିବାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ।"
+#: ../src/empathy-import-mc4-accounts.c:104
+#, fuzzy
+#| msgid "People nearby"
+msgid "People Nearby"
+msgstr "ନିକଟବର୍ତୀ ଲୋକ"
 
-#: ../src/empathy-import-dialog.ui.h:1
-msgid "Import Accounts"
-msgstr "ଖାତାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମଦାନି କରନ୍ତୁ"
+#: ../src/empathy-import-mc4-accounts.c:106
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "New %s account"
+msgid "%s account"
+msgstr "ନୁଆ %s ଖାତା"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:402
+#: ../src/empathy-main-window.c:399
 msgid "_Edit account"
 msgstr "ଖାତା ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ (_E)"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:505
+#: ../src/empathy-main-window.c:502
 msgid "No error specified"
 msgstr "କିଛି ତ୍ରୁଟି ଦର୍ଶାଯାଇନାହିଁ"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:508
+#: ../src/empathy-main-window.c:505
 msgid "Network error"
 msgstr "ନେଟୱାର୍କ ତ୍ରୁଟି"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:511
+#: ../src/empathy-main-window.c:508
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "ବୈଧିକରଣ ବିଫଳ"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:514
+#: ../src/empathy-main-window.c:511
 msgid "Encryption error"
 msgstr "ସଂଗୁପ୍ତ ତ୍ରୁଟି"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:517
+#: ../src/empathy-main-window.c:514
 msgid "Name in use"
 msgstr "ନାମ ଯାହାକି ବ୍ଯବହୃତ ହେଉଅଛି"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:520
+#: ../src/empathy-main-window.c:517
 msgid "Certificate not provided"
 msgstr "ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଆଯାଇନାହିଁ"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:523
+#: ../src/empathy-main-window.c:520
 msgid "Certificate untrusted"
 msgstr "ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିଶ୍ୱସ୍ଥ ନୁହଁ"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:526
+#: ../src/empathy-main-window.c:523
 msgid "Certificate expired"
 msgstr "ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ସମୟ ସମାପ୍ତ"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:529
+#: ../src/empathy-main-window.c:526
 msgid "Certificate not activated"
 msgstr "ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇନାହିଁ"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:532
+#: ../src/empathy-main-window.c:529
 msgid "Certificate hostname mismatch"
 msgstr "ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହୋଷ୍ଟ ନାମ ଅମେଳ"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:535
+#: ../src/empathy-main-window.c:532
 msgid "Certificate fingerprint mismatch"
 msgstr "ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅଙ୍ଗୁଳିଚିହ୍ନ ମେଳଖାଉନାହିଁ"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:538
+#: ../src/empathy-main-window.c:535
 msgid "Certificate self-signed"
 msgstr "ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନିଜ ଦ୍ୱାରା ହସ୍ତାକ୍ଷର ହୋଇଛି"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:541
+#: ../src/empathy-main-window.c:538
 msgid "Certificate error"
 msgstr "ପ୍ରମାଣପତ୍ର ତ୍ରୁଟି"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:544
+#: ../src/empathy-main-window.c:541
 msgid "Unknown error"
 msgstr "ଅଜଣା ତ୍ରୁଟି"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:1293
+#: ../src/empathy-main-window.c:1288
 msgid "Show and edit accounts"
 msgstr "ଖାତା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ"
 
@@ -2274,15 +2503,15 @@ msgstr ""
 msgid "_Room"
 msgstr "କକ୍ଷ (_R)"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:331
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:328
 msgid "Chat Room"
 msgstr ""
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:347
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:344
 msgid "Members"
 msgstr "ସଦସ୍ଯ ମାନେ"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:496
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:494
 #, c-format
 msgctxt ""
 "Room/Join's roomlist tooltip. Parametersare a channel name, yes/no, yes/no "
@@ -2294,21 +2523,16 @@ msgid ""
 "Members: %s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:498
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:499
-msgid "Yes"
-msgstr "ହଁ"
-
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:498
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:499
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:496
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:497
 msgid "No"
 msgstr "ନାଁ"
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:526
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:524
 msgid "Could not start room listing"
 msgstr ""
 
-#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:536
+#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:534
 msgid "Could not stop room listing"
 msgstr ""
 
@@ -2342,35 +2566,35 @@ msgstr "କକ୍ଷତାଲିକା"
 msgid "_Room:"
 msgstr "କଠୋରି (_R):"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:147
+#: ../src/empathy-preferences.c:148
 msgid "Message received"
 msgstr "ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:148
+#: ../src/empathy-preferences.c:149
 msgid "Message sent"
 msgstr "ସନ୍ଦେଶ ପଠାଯାଇଅଛି"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:149
+#: ../src/empathy-preferences.c:150
 msgid "New conversation"
 msgstr "ନୁଆ କଥୋପକଥନ"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:150
+#: ../src/empathy-preferences.c:151
 msgid "Contact goes online"
 msgstr "ସମ୍ପର୍କ ଅନଲାଇନ ଆସିଲେ"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:151
+#: ../src/empathy-preferences.c:152
 msgid "Contact goes offline"
 msgstr "ସମ୍ପର୍କ ଅଫଲାଇନ ଗଲେ"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:152
+#: ../src/empathy-preferences.c:153
 msgid "Account connected"
 msgstr "ଖାତା ସଂଯୋଗିତ"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:153
+#: ../src/empathy-preferences.c:154
 msgid "Account disconnected"
 msgstr "ଖାତା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:393
+#: ../src/empathy-preferences.c:394
 msgid "Language"
 msgstr "ଭାଷା"
 
@@ -2515,12 +2739,12 @@ msgstr "ଅବସ୍ଥିତି"
 msgid "_Quit"
 msgstr "ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତୁ (_Q)"
 
-#: ../src/empathy-tube-dispatch.c:375
+#: ../src/empathy-tube-dispatch.c:376
 #, c-format
 msgid "Unable to start application for service %s: %s"
 msgstr "ସର୍ଭିସ %s ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ: %s"
 
-#: ../src/empathy-tube-dispatch.c:446
+#: ../src/empathy-tube-dispatch.c:447
 #, c-format
 msgid ""
 "An invitation was offered for service %s, but you don't have the needed "
@@ -2529,72 +2753,68 @@ msgstr ""
 "ସର୍ଭିସ %s ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ "
 "ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରୟୋଗ ନାହିଁ"
 
-#: ../src/empathy-call-window-fullscreen.ui.h:1
-msgid "gtk-leave-fullscreen"
-msgstr ""
-
 #: ../src/empathy-map-view.ui.h:1
 msgid "Contact Map View"
 msgstr ""
 
-#: ../src/empathy-debug-dialog.c:111 ../src/empathy-debug-dialog.c:1083
+#: ../src/empathy-debug-dialog.c:111 ../src/empathy-debug-dialog.c:1079
 msgid "Error"
 msgstr "ତ୍ରୁଟି"
 
-#: ../src/empathy-debug-dialog.c:114 ../src/empathy-debug-dialog.c:1077
+#: ../src/empathy-debug-dialog.c:114 ../src/empathy-debug-dialog.c:1073
 msgid "Critical"
 msgstr "ଗୁରୁତର"
 
-#: ../src/empathy-debug-dialog.c:117 ../src/empathy-debug-dialog.c:1071
+#: ../src/empathy-debug-dialog.c:117 ../src/empathy-debug-dialog.c:1067
 msgid "Warning"
 msgstr "ଚେତାବନୀ"
 
-#: ../src/empathy-debug-dialog.c:120 ../src/empathy-debug-dialog.c:1065
-#: ../src/empathy-debug-dialog.c:1113
+#: ../src/empathy-debug-dialog.c:120 ../src/empathy-debug-dialog.c:1061
+#: ../src/empathy-debug-dialog.c:1109
 msgid "Message"
 msgstr "ସନ୍ଦେଶ"
 
-#: ../src/empathy-debug-dialog.c:123 ../src/empathy-debug-dialog.c:1059
+#: ../src/empathy-debug-dialog.c:123 ../src/empathy-debug-dialog.c:1055
 msgid "Info"
 msgstr "ସୂଚନା"
 
-#: ../src/empathy-debug-dialog.c:126 ../src/empathy-debug-dialog.c:1053
+#: ../src/empathy-debug-dialog.c:126 ../src/empathy-debug-dialog.c:1049
 msgid "Debug"
 msgstr "ତୃଟିମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ"
 
-#: ../src/empathy-debug-dialog.c:845
+#: ../src/empathy-debug-dialog.c:841
 msgid "Save"
 msgstr "ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ"
 
-#: ../src/empathy-debug-dialog.c:948
+#: ../src/empathy-debug-dialog.c:944
 msgid "Debug Window"
 msgstr "ଡିବଗ ଉଇଣ୍ଡୋ"
 
-#: ../src/empathy-debug-dialog.c:1021
+#: ../src/empathy-debug-dialog.c:1017
 msgid "Pause"
 msgstr "ବିରତି"
 
-#: ../src/empathy-debug-dialog.c:1033
+#: ../src/empathy-debug-dialog.c:1029
 msgid "Level "
 msgstr "ସ୍ତର"
 
-#: ../src/empathy-debug-dialog.c:1102
+#: ../src/empathy-debug-dialog.c:1098
 msgid "Time"
 msgstr "ସମଯ"
 
-#: ../src/empathy-debug-dialog.c:1104
+#: ../src/empathy-debug-dialog.c:1100
 msgid "Domain"
 msgstr "ପରିସର"
 
-#: ../src/empathy-debug-dialog.c:1106
+#: ../src/empathy-debug-dialog.c:1102
 msgid "Category"
 msgstr "ବିଭାଗ"
 
-#: ../src/empathy-debug-dialog.c:1108
+#: ../src/empathy-debug-dialog.c:1104
 msgid "Level"
 msgstr "ସ୍ତର"
 
-#: ../src/empathy-debug-dialog.c:1140
+#: ../src/empathy-debug-dialog.c:1136
 msgid ""
 "The selected connection manager does not support the remote debugging "
 "extension."