dynamically create touches
[nanofun.git] / index.html
2017-02-21 Frédéric Pétersdynamically create touches
2017-02-21 Frédéric Pétersadd per-touch gain nodes
2017-02-19 Frédéric Pétersadd a gain controller, mapped to fader 7 of the nanoKontrol
2017-02-19 Frédéric Pétersadd link to source code
2017-02-19 Frédéric Pétersinitial code