Updated Oriya Translation
[empathy.git] / po / or.po
2009-08-12 Manoj Kumar GiriUpdated Oriya Translation
2009-07-14 Gustavo Noronha... Merge branch 'fix-585882'
2009-07-02 Gustavo Noronha... Merge branch 'fix-585601'
2009-07-01 Will ThompsonMerge branch 'part-reasons'
2009-07-01 Manoj Kumar GiriUpdated Oriya Translation
2009-07-01 Manoj Kumar GiriUpdated Oriya Translation